4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Rejstřík společného jmění manželů vede úředník kanceláře soudu. Manželské smlouvy musí být zapsány u toho soudu, který je místně příslušný v místě uzavření manželství. Pokud se manželství uzavírá mimo Nizozemsko, manželskou smlouvu zapisuje úředník soudu v Haagu.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Do rejstříku se zapíše kopie listiny s manželskou smlouvou.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Rejstřík je veřejně přístupný a kdokoli může za poplatek získat kopii manželské smlouvy.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Třetí strany v dobré víře mohou proti smlouvě uzavřené během manželství vznášet námitky, a to do 14 dnů po zápisu smlouvy do rejstříku (viz čl. 1:120 BW). Proti manželským dohodám uzavřeným před vstupem do manželství a zapsaným v rejstříku lze vznášet námitky ke dni uzavření manželství.