9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Rozdělení společného jmění může být spojeno s žádostí o rozvod. V případě žádosti o toto rozdělení se příslušnost soudu řídí pravidly pro příslušnost soudu v případě rozvodu (viz čl. 4 odst. 3 Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering = občanského soudního řádu), jak je upraveno v Brusel II bis. Pokud rozdělení společného jmění není spojeno s rozvodovým řízením (např. o rozdělení majetku je požádáno po vydání rozhodnutí o rozvodu), použije se článek 2 občanského soudního řádu a nizozemský soud je příslušný v případě, že má odpůrce své obvyklé bydliště v Nizozemsku.

Na veškeré žaloby, rozsudky a rozhodnutí vydaná od 29. ledna 2019, bez ohledu na datum uzavření manželství, se uplatní Nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016.

Podle tohoto Nařízení budou příslušné orgány následující:

- Záležitosti týkající se majetkových poměrů v případě úmrtí jednoho z manželů spadají do jurisdikce soudu příslušného pro dědické řízení (čl. 4).

- Záležitosti týkající se majetkových poměrů v manželství v případě žádosti o rozvod, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné zpravidla spadají do jurisdikce soudu příslušného k rozhodování daného manželského sporu.

- V ostatních případech se manželé mohou dohodnout, že budou příslušné záležitosti spadat do jurisdikce členského státu, jehož právo se uplatní, nebo členského státu, kde bylo manželství uzavřeno. Taková smlouva musí mít písemnou podobu a musí být opatřena datem a podpisy stran. V případě, že taková smlouva neexistuje, náleží jurisdikce v otázkách rozhodování záležitostí souvisejících s majetkovými poměry v manželství kromě případu úmrtí jednoho z manželů či manželského sporu zpravidla soudům členského státu:

  • ve kterém se nachází společné obvyklé bydliště manželů v okamžiku zahájení soudního řízení; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • ve kterém se nachází poslední společné obvyklé bydliště manželů, pokud tam alespoň jeden z nich stále bydlí; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • ve kterém se nachází obvyklé bydliště odpůrce; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • v němž mají manželé společnou státní příslušnost.

S výjimkou soudních sporů nejsou tyto předpisy o jurisdikci pro notáře závazné a mohou tak například při přípravě manželské smlouvy, smlouvy o volbě práva nebo úřední listiny v případě rozdělení nebo distribuce majetku manželů jednat bez omezení.