5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Pokud dojde k zániku režimu společného jmění, řídí se společné jmění a jeho vypořádání ustanoveními o společně zděděném majetku resp. o jeho rozdělení (§ 46 zákona o rodině a opatrovnictví).

Společné jmění může být rozděleno v případě, že jeho režim v průběhu manželství zanikne, například v důsledku soudního rozhodnutí nebo dohody, nebo pokud dojde k zániku manželství (rozvodem nebo rozlukou). Rozvodové ani rozlukové řízení s vypořádáním společného jmění nesouvisí. Společné jmění se většinou rozděluje v samostatném řízení. Rozvod a rozluka  jsou výsledkem soudního rozhodnutí. Vypořádání společného jmění manželů může provést soud nebo jej lze provést dohodou, která v případě, že je součástí společného jmění nemovitost, vyžaduje formu notářského zápisu (totéž platí pro ostatní zvláštní práva).

Podíly manželů na společném jmění jsou stejné, nestanoví-li manželská smlouva jinak. Soud může být požádán, aby určil výši nestejných podílů (§ 50 odst. 1 zákona o rodině a opatrovnictví).

Každý z manželů by měl vrátit veškeré náklady a výdaje uskutečněné ze společného jmění ve prospěch svého osobního majetku s výjimkou nákladů a výdajů za majetek, které přinesly zisk. Kterýkoli z manželů může požadovat, aby byly uhrazeny náklady a výdaje, které vynaložil ze svého osobního majetku ve prospěch společného jmění. Žádný z manželů nemůže požadovat úhradu nákladů a výdajů vynaložených k uspokojení potřeb rodiny, pokud nevedly ke zvýšení hodnoty společného jmění v okamžiku, kdy úprava společného jmění zanikla. Úhrada se provádí při vypořádání společného jmění. Soud však může rozhodnout o dřívějším splacení výdajů v případě, že je to nezbytné pro blaho rodiny (§ 45 odst. 1 a 2 zákona o rodině a opatrovnictví).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Manželé zůstávají i po rozvodu/ rozluce nadále odpovědní za stávající dluhy. Rozdělení společného jmění nezahrnuje dluhy. Každá dohoda mezi manželi o splacení dluhů nebude platná vůči věřitelům, pokud nebude věřitel souhlasit s převzetím dluhu jedním z manželů.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

V případě ukončení režimu odděleného jmění se společnými zisky může být zvýšení hodnoty majetku každého z manželů, k němuž došlo za trvání režimu, vyrovnáno formou platby nebo nepeněžním plněním (§ 514 odst. 1 zákona o rodině a opatrovnictví). Žádost o takovéto vyrovnání se stanoví po deseti letech (§ 118 občanského zákoníku).