9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

V případech, o kterých se rozhoduje ve sporných řízeních, jsou polské soudy příslušné ve věcech manželských a ve věcech týkajících se majetkových vztahů manželů v případě, že má odpůrce svůj domicil či bydliště v Polsku, a pokud ne, pak v případě, že:

  • 1) poslední společný domicil nebo poslední společné bydliště obou manželů bylo v Polsku a jeden z manželů má stále svůj domicil nebo bydliště v Polsku, nebo
  • 2) ten z manželů, který je navrhovatelem, měl svůj domicil či bydliště v Polsku, a to nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před zahájením řízení, nebo
  • 3) ten z manželů, který je navrhovatelem, je občanem Polska a měl svůj domicil či bydliště v Polsku, a to nejméně po dobu šesti měsíců bezprostředně před zahájením řízení, nebo
  • 4) oba manželé jsou polskými občany.

Polské soudy mají výlučnou příslušnost, pokud jsou oba manželé polskými občany a oba mají domicil i bydliště v Polsku (§ 1103 občanského soudního řádu). V případech, o kterých se rozhoduje ve sporných řízeních, jsou polské soudy příslušné ve věcech manželských v případě, že jeden z manželů nebo jedna z osob, které hodlají uzavřít sňatek, je polským občanem nebo je cizincem s domicilem či bydlištěm v Polsku nebo má v úmyslu v Polsku uzavřít sňatek. Případy týkající se vypořádání společného jmění při jeho zániku také spadají do příslušnosti polských soudů v případě, že se společné jmění nebo jeho významná část nachází v Polsku (§ 1106 občanského soudního řádu).