2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

I) Pokud nestanoví manželská smlouva jinak, použije se režim společného jmění (čl. 1717 OZ).

Společné jmění zahrnuje mimo jiné:

 • a) příjem ze zaměstnání manželů a jakýkoliv majetek získaný manžely během manželství, který není vyloučen zákonem (čl. 1724 OZ).

Osobní majetek manželů zahrnuje mimo jiné:

 • a) majetek, který každý z manželů vlastnil v okamžiku uzavření manželství;
 • b) veškerý majetek, který jeden z manželů získal během manželství v rámci dědictví nebo darem;
 • c) majetek nabytý během manželství na základě předchozího nároku (čl. 1722, 1723 OZ).

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Pokud se neprokáže opak, předpokládá se, že je movitý majetek součástí společného jmění (čl. 1725 OZ).

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

Portugalské právo nestanoví požadavek na pořízení soupisu majetku.

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Společné jmění spravují oba manželé společně. Pro nakládání s nemovitým majetkem či jeho zatížení je nutný souhlas obou manželů. Pokud byl takový právní úkon učiněn bez souhlasu druhého z manželů, může být napaden.

Každý z manželů spravuje svůj osobní majetek samostatně. Kromě toho příslušný manžel také výhradně spravuje níže uvedený majetek, i když patří do společného jmění:

 • a) svůj příjem ze zaměstnání;
 • b) svá autorská práva;
 • c) společné jmění, které jeden z manželů přinesl do manželství nebo získal bezplatně v průběhu manželství, jakož i veškerá práva na toto jmění převedená;
 • d) jakýkoli majetek, který manželé získali darem nebo v rámci dědictví a z jehož správy je jeden z manželů vyloučen, s výjimkou zvláštních případů;
 • e) movitý majetek patřící druhému z manželů nebo do společného jmění, který výlučně používá jeden z manželů k výkonu povolání;
 • f) majetek patřící druhému z manželů, pokud jej tento manžel není schopen spravovat kvůli tomu, že se nachází na odlehlém nebo neznámém místě nebo z jiného důvodu, a za předpokladu, že ke správě tohoto majetku nebyla udělena odpovídající plná moc;
 • g) majetek náležející druhému z manželů, pokud k tomu tento manžel udělí souhlas (čl. 1678 OZ).

Kterýkoli z manželů může svým vlastním jménem otevírat bankovní účty a volně s nimi nakládat, bez ohledu na platnou úpravu majetkových poměrů (čl. 1680 OZ).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Oba manželé jsou odpovědní za dluhy, které kterýkoli z manželů vytvořil před uzavřením manželství nebo za jeho trvání s cílem zajistit běžné výdaje související s rodinným životem, nebo za dluhy, které vytvořil manžel – správce společného jmění - během manželství s cílem zajistit společný prospěch obou manželů a v mezích svých správcovských pravomocí (čl. 1691 OZ).

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Za níže uvedené dluhy nesou odpovědnost oba manželé:

 • a) dluhy vytvořené oběma manžely před uzavřením manželství nebo za jeho trvání, nebo jedním z manželů se souhlasem druhého manžela (čl. 1691 odst. 1 písm. a) OZ);
 • b) dluhy vytvořené jedním z manželů před uzavřením manželství nebo za jeho trvání s cílem zajistit běžné výdaje související s rodinným životem (čl. 1691 odst. 1 písm. b) OZ);
 • c) dluhy, které vytvořil manžel – správce společného jmění - během manželství s cílem zajistit společný prospěch páru a v mezích svých správcovských pravomocí (čl. 1691 odst. 1 písm. c) OZ);
 • d) dluhy vytvořené jedním z manželů v rámci podnikatelské činnosti, pokud nelze prokázat, že nebyly vytvořeny s cílem zajistit společný prospěch páru nebo v případě, že platí režim odděleného jmění (čl. 1691 odst. 1 písm. d) OZ);
 • e) dluhy, kterými jsou zatíženy dary či dědictví v případě, že se dotčený majetek stal součástí společného jmění (čl. 1691 odst. 1 písm. e) a čl. 1693 odst. 2 OZ).

Podle úpravy společného jmění jsou dluhy, které jeden z manželů vytvořil před uzavřením manželství, zahrnuty do společného jmění pouze v případě, že jsou ke společnému prospěchu manželů (čl. 1691 odst. 2 OZ). Za níže uvedené dluhy nese výhradní odpovědnost jeden z manželů (čl. 1692 OZ): jakékoliv dluhy, které jeden z manželů vytvoří před uzavřením manželství nebo za jeho trvání bez souhlasu druhého z manželů a které nespadají do čl. 1691 odst. 1 písm. b) nebo 1 písm. c) OZ; jakékoliv dluhy související s trestnou činností, náhradami škod a vyrovnáními, právními poplatky či dlužnými pokutami za činy jednoho z manželů, kromě případů, kdy tyto činy vedou pouze k občanské odpovědnosti a vztahuje se na ně odst. 1 nebo odst. 2 čl. 1691 OZ; a jakékoliv dluhy, které nelze zařadit do společného jmění v souladu s čl. 1694 odst. 2 občanského zákoníku.