4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Matriční úřady vedou záznamy o příslušných úpravách majetkových poměrů manželů (čl. 180 a násl. zákona o matrikách). Pokud manželé uzavřeli manželskou smlouvu před vstupem do manželství, mělo by to být uvedeno v oddacím listu, který je zapsán na příslušné matrice (čl. 190 zákona o matrikách).

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Kromě obecných požadavků musí oddací list mimo jiných údajů obsahovat poznámku o tom, zda se manželství uzavírá s manželskou smlouvou nebo bez ní, dále odkaz na příslušnou listinu či dokument obsahující podrobné údaje o stanovené úpravě majetkových poměrů manželů a typ úpravy majetkových poměrů, jedná-li se o jeden z výše uvedených typů (čl. 181 zákona o matrikách).

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Matrika je veřejný rejstřík.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Proti manželské smlouvě mohou třetí strany vznášet námitky pouze tehdy, pokud byla zapsána (čl. 1711 odst. 1 OZ a čl. 191 odst. 1 zákona o matrikách).