2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Pokud manželé neuzavřou manželskou smlouvu, pro úpravu jejich majetkových poměrů se použije zákonný režim společného jmění. Podle této úpravy je veškerý majetek nabytý během jejího trvání ketrýmkoli z manželů součástí jejich společného jmění, jak je stanoveno v § 339 občanského zákoníku. Osobní majetek každého z manželů, jak je stanoveno v § 340 občanského zákoníku, zahrnuje: majetek nabytý zákonným dědictvím nebo darem, pokud zůstavitel nebo dárce výslovně nestanoví, že je majetek součástí společného jmění; majetek určený k osobnímu užívání jedním z manželů; majetek určený pro výkon povolání jednoho z manželů; práva duševního vlastnictví na díla jednoho z manželů; majetek nabytý formou ocenění nebo odměny, vědecké nebo literární rukopisy, kresby a umělecké projekty nebo vynálezy; pojistné plnění a náhrada za majetkovou a nemajetkovou újmu utrpěnou jedním z manželů; majetek, peněžní částka nebo jakákoli cennost nahrazující osobní majetek, majetek získaný výměnou za takový majetek, jakož i výnosy z osobního majetku.

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Pokud není pořízen soupis (viz bod 2.3.), považují se movité věci za součást společného jmění, dokud se neprokáže opak. V souladu s § 357 odst. 2 občanského zákoníku se předpokládá, že manželé přispěli k pořízení společného jmění a k plnění společných povinností stejným dílem, dokud se neprokáže opak.

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

V souladu s § 343 odst. 3 občanského zákoníkuby v rámci zákonného režimu společného jmění měli manželé pořídit soupis movitého majetku nabytého před svatbou, a to buď u notáře, nebo formou soukromé listiny, a tento soupis by měl být pořízen před uzavřením manželství. Také v případě, že si manželé vyberou režim odděleného majetku (viz bod 3.1.), musí být soupis movitého majetku, na který se vztahuje tato smlouva, pořízen notářem.

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Pokud jde o společné jmění, je každý z manželů oprávněn užívat a spravovat společné jmění a nabývat jej bez souhlasu druhého z manželů (§ 345 občanského zákoníku). Právní úkony týkající se převodu společného jmění a jeho zatížení mohou být uzavřeny pouze se souhlasem obou manželů. S běžným společným movitým majetkem, jehož převedení na jinou osobu nepodléhá jakékoli oznamovací povinnosti, však může kterýkoli z manželů nakládat sám (§ 346 občanského zákoníku). V opačném případě může být právní úkon uzavřený bez výslovného souhlasu druhého z manželů zrušen.

Právní úkony týkající se rodinného obydlí, které je společným obydlím manželů, nebo obydlí jednoho z manželů, kde bydlí děti, se řídí zvláštním režimem. Žádný z manželů nesmí sám postupovat práva týkající se rodinného obydlí ani provádět úkony s dopadem na užívání tohoto obydlí, a to ani tehdy, pokud je výlučným vlastníkem obydlí. Pokud však druhý z manželů odmítne udělit souhlas bez legitimního důvodu, může soud příslušný ve věcech rodiny a opatrovnictví udělit k provedení takového úkonu zmocnění. Ten z manželů, který nedal svůj souhlas, může požádat o zrušení úkonu, pokud bylo obydlí zapsáno v katastru nemovitostí jako rodinné obydlí. O zrušení lze požádat i v případě, že obydlí nebylo zapsáno jako rodinné, ale s touto jeho povahou byla třetí osoba, která je nabyvatelem obydlí, jinak obeznámena. Jinak lze požadovat na druhém z manželů náhradu škody (§ 322 občanského zákoníku).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Závazky, které jeden z manželů přijme s cílem pokrýt běžné výdaje na manželství a výdaje vzniklé v souvislosti s udržováním, správou a získáváním společného majetku, jsou společnými závazky manželů, i když byly smluvně přijaty pouze jedním z nich, a manželé za takové dluhy ručí svým společným majetkem (§ 351 občanského zákoníku).

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Manželé ručí svým společným majetkem za vzniklé společné dluhy, jak je uvedeno v § 351 občanského zákoníku. Pokud však společný majetek ke krytí společných závazků nedostačuje, ručí manželé společně a nerozdílně svým osobním majetkem a manžel, který platí, má vůči druhému z manželů rekurzní právo, jakož i právo zadržovací, dokud mu není vyplacena náhrada (§ 352 občanského zákoníku).