3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé si mohou vybrat mezi zákonným režimem společného jmění, běžným režimem společného jmění a režimem odděleného jmění. V rámci běžného režimu společného jmění mohou manželé rozšířit nebo zúžit rozsah společného majetku, upravovat způsoby možného budoucího vypořádání společného majetku nebo stanovit, že na některé úkony správy majetku bude potřeba souhlas obou manželů. Pokud se rozhodnou pro režim odděleného jmění, ponechá si každý z manželů majetek, který vlastnil před uzavřením manželství, a stane se výhradním vlastníkem majetku, který získá v průběhu manželství. Manželé se však nemohou odchýlit od primární úpravy podle článků 313 až 328 občanského zákoníku, a to bez ohledu na úpravu majetkových poměrů, kterou si vyberou.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva, kterou je stanovena jiná úprava, než zákonný režim společného jmění, musí být ověřena notářem, jinak pozbývá platnosti.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva může být uzavřena před vstupem do manželství; v takovém případě však bude účinná až od data uzavření manželství. Manželskou smlouvu lze také uzavřít v průběhu manželství; v tomto případě nabývá účinnosti ke dni jejího podpisu (§ 330 občanského zákoníku).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Pokud bylo v souladu s § 369 občanského zákoníku manželství uzavřeno nejméně jeden rok předtím, mohou manželé kdykoli stávající úpravu majetkových poměrů libovolně nahradit jinou úpravou nebo upravit stávající úpravu v souladu s hmotněprávními a formálními požadavky stanovenými zákonem pro uzavírání manželských smluv.