3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Po uzavření manželství se manželé mohou dohodnout na rozšíření nebo zúžení společného jmění stanoveného zákonem.

Rozšíření znamená, že se manželé domluví na tom, že společné jmění bude rovněž zahrnovat majetek, který by jinak patřil do osobního vlastnictví manželů (například majetek získaný jako dar, dědictví nebo náhrada za majetek nabytý před uzavřením manželství). Zúžení znamená, že se manželé domluví na tom, že části společného jmění (např. výnosy, benefity a přírůstky majetku patřící exkluzivně jednomu z manželů) budou vyloučeny ze společného majetku.

Obdobně se manželé mohou dohodnout i na správě společného majetku (§ 143a ods.1 OZ), například se mohou dohodnout, že společné jmění nebo konkrétní majetek bude spravován oběma manžely nebo jen jedním z nich. Jestliže jeden z manželů nakládá s majetkem vyloučeným ze společné správy, druhý manžel nemůže namítat neplatnost tohoto nakládání. Tyto modifikace zákonného rozsahu společného jmění se vztahují pouze na majetek nabytý po uzavření smlouvy.

Manželé si mohou vyhradit odložené společné jmění, kdy společné jmění vznikne ke dni zániku manželství. Smlouva v tomto případě nemění rozsah společného jmění, ale dobu jeho vzniku. Každý z manželů tak během manželství získává výlučné vlastnictví k majetku a pouze v okamžiku zániku manželství budou všechny věci a tituly tvořit souhrn společného jmění, který se potom vypořádá.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Pro uzavření, změnu a zrušení výše uvedených manželských smluv se vyžaduje forma notářského zápisu.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Slovenské právo neumožňuje uzavírání předmanželských smluv. Manželské smlouvy proto mohou být uzavřeny až po uzavření manželství. Jestliže se smlouva týká nemovitosti, bude účinná až po zápisu do katastru nemovitostí.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Tuto smlouvu lze změnit kdykoli v průběhu manželství. Také tato upravená smlouva ke své platnosti vyžaduje formu notářského zápisu.