5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Oba manželé jsou oprávněni soudně vymáhat vypořádání majetku jak po ukončení manželství, tak i během něj. Vypořádání majetku může také požadovat věřitel jednoho z manželů, a to kvůli závazkům, které se netýkají druhého z manželů. V počáteční fázi vypořádání se určí velikost společného jmění a podíly manželů na něm. Při dělení společného jmění nelze podíl manželů určit pro každé konkrétní aktivum – určí se pouze podíl každého z manželů na celkovém majetku. Předpoklad stejného podílu na společném jmění lze napadnout. V takovýchto sporech soud posuzuje všechny okolnosti případu (zejména příjem manželů, podporu poskytovanou jedním z manželů druhému, to, který z manželů pečuje o děti, péči manželů o domácnost a rodinu, výdaje manželů na údržbu společného jmění a veškeré další formy příspěvků na správu, údržbu a zvýšení společného jmění).

Po určení podílů každého z manželů následuje druhá fáze, během níž se mohou dohodnout na způsobu rozdělení svého majetku. Pro úplné rozdělení majetku si mohou vybrat mezi fyzickým a občanským vypořádáním nebo jejich kombinaci. Nemohou-li v této záležitosti dosáhnout shody, musí soud v nesporném občanskoprávním řízení nejprve prioritně provést fyzické vypořádání, ve kterém je majetek prodán a výtěžek rozdělen. V případě fyzického vypořádání získá každý z manželů v rámci svého podílu ten majetek, u něhož prokáže, že na něm má větší oprávněný zájem. Manžel či manželka získá majetek, který používá k výkonu svého povolání nebo jiné činnosti a který danému z manželů umožňuje získat příjem nebo který výhradně slouží účelům daného z manželů a není jeho osobním majetkem.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Manželé jsou po rozvodu i nadále společně a nerozdílně odpovědní za své společné dluhy, a to až do vypořádání společného jmění, při kterém by mělo rovněž dojít k vypořádání dluhů. Pokud k tomu nedojde, manželé mají i nadále společnou a nerozdílnou odpovědnost.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Pokud hodnota osobního majetku jednoho z manželů, který byl použit k uhrazení společných dluhů, přesáhne podíl tohoto z manželů na těchto dluzích, může od druhého z manželů žádat náhradu.