3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé mají právo si prostřednictvím manželské smlouvy stanovit jinou úpravu majetkových poměrů než výchozí úpravu společného jmění.

Alternativami vůči zákonné úpravě společného jmění ve španělském právu jsou úprava odděleného jmění (régimen de separación de bienes) a úprava spoluvlastnictví (régimen de participación). V rámci úpravy odděleného jmění (čl. 1435-1444 OZ) si každý z manželů ponechá to, co do manželství přinesl, a stává se jediným vlastníkem majetku, který získá v průběhu manželství. Pokud není možné stanovit, komu majetek patří, předpokládá se jeho rozdělení rovným dílem mezi oba manžele.

V rámci úpravy spoluvlastnictví (čl. 1411-1434 OZ) si každý z manželů ponechá to, co přinesl do manželství, a stává se jediným vlastníkem majetku, který získá v průběhu manželství. Každý z manželů má však právo na podíl na majetku druhého z manželů získaného po dobu platnosti této úpravy. Získaný majetek se vypočítá v okamžiku zániku úpravy nebo manželství.

V rámci obou režimů nejsou manželé odpovědní za dluhy druhého z manželů a každý z manželů může svobodně disponovat se svým majetkem s výjimkou společného obydlí manželů (čl. 1320 OZ).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželské smlouvy (capitulaciones matrimoniales) musí být uzavřeny formou veřejné listiny (čl. 1315 OZ). Smlouva proto musí být uzavřena za přítomnosti notáře, který veřejnou listinu sepíše (čl. 1280 OZ). Ta je pak zapsána v matrice, aby nabyla účinnosti vůči třetím osobám.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželské smlouvy mohou být uzavřeny před uzavřením manželství nebo kdykoliv v jeho průběhu. Manželské smlouvy uzavřené před uzavřením manželství jsou účinné pouze v případě, že je manželství následně uzavřeno (čl. 1333 OZ). Manželské smlouvy uzavřené v průběhu manželství jsou účinné od okamžiku, kdy byly uzavřeny, ale nemají účinnost vůči třetím osobám, dokud nejsou zapsány do matriky.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé mohou také stávající smlouvu změnit, a to v případě, že jsou splněny stejné formální požadavky (čl. 1331 OZ). Tato změna však nemá vliv na práva již nabytá třetími stranami (čl. 1317 OZ).