4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Právní účinnosti vůči třetím stranám nabývá úprava majetkových poměrů v manželství a jakákoliv její změna či modifikace teprve zápisem do matriky.

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

 Ve Španělsku existuje několik matrik. Jak uzavřený sňatek, tak manželská smlouva se zapisují do matriky v místě obvyklého bydliště manželů (čl. 1333 OZOZ 69 LRC a čl. 70 LRC). Povinný je však pouze zápis manželství (čl. 71 LRC).

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

 Manželské smlouvy uzavřené před uzavřením sňatku i v průběhu manželství se musí zapsat v případě, že se změní úprava majetkových poměrů manželů (jinak nebudou mít účinnost vůči třetím osobám). Vyžaduje se rovněž zápis rozhodnutí o rozluce a rozvodu (čl. 77 LRC). Zúčastněné strany obdrží certifikát vydaný občanským rejstříkem jako doklad o zápisu (čl. 75 LRC). Dalším dokladem, který se používá v praxi, je Libro de Familia ("Rodinná kniha"), kde se zaznamenávají údaje o svatbě, datech narození dětí atd.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

 Zapsané údaje jsou veřejné (čl. 6 LRC), ale chráněná data jsou přístupná pouze zúčastněným stranám nebo jejich dědicům (zákon 15/1999 o ochraně osobních údajů).

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Právním důsledkem zápisu je účinnost vůči třetím osobám (čl. 70 LRC).