8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Ve španělském vnitrostátním právu neexistuje jednotná úprava pro registrované partnery, a to ani v hmotném právu ani v mezinárodním právu soukromém. Některá autonomní společenství mají své vlastní předpisy.

Registrovaná či neregistrovaná partnerství mohou uzavírat osoby stejného či různého pohlaví. Neexistuje obecný vnitrostátní předpis.

Ve společenstvích AndalusieAragonieAsturieBaleáryKanárské ostrovy a Kantábrie obsahuje zákon o partnerství také právní předpisy zakládající existenci partnerského rejstříku.

Katalánsko pouze zavádí obecní rejstříky. Existence partnerství se prokazuje formou veřejné listiny.

Ve společenstvích ExtremaduraMadridNavarraBaskickoValencie, Kastilie-La Mancha a Kastilie-Leon specifická úprava partnerství neexistuje, je však obsažena v nařízeních o partnerském rejstříku.

Partnerské rejstříky nejsou upraveny na národní úrovni, ale na úrovni regionální (autonomních společenství), a zvláštní právní ustanovení existují pouze ve společenstvích AndalusieAragonieAsturieBaleáryKanárské ostrovy, Kastilie-La Mancha, Kastilie-Leon, ExtremaduraGalicieMadridBaskicko a Valencie, která také obsahují zákonná ustanovení týkající se de facto partnerství.

Každé autonomní společenství upravuje rejstřík jiným způsobem a účinky zápisu se různí od pouhé deklaratorní povahy až po praktickou rovnocennost s manželstvím. Některá autonomní společenství takový regionální rejstřík nevedou.

Neexistují žádné zvláštní právní předpisy týkající se vlastnictví pro neregistrovaná mimomanželská partnerství a i v registrovaných partnerstvích si partneři sami organizují své majetkové poměry (nestanoví-li zákon jinak) a mají možnost výběru pravidel obdobných těm, která platí pro manželství. Při neexistenci jakékoli dohody nebo jakéhokoli zvláštního ustanovení se použijí obecná ustanovení závazkového a vlastnického práva.

Pokud není stanoveno jinak, společné obydlí manželů patří vlastníkovi, pokud jej neobývají děti nebo s ním není spojen zájem, který vyžaduje ochranu – v takovém případě záleží situace na rozhodnutí soudce.