9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Veškeré žaloby, rozsudky a rozhodnutí vydaná do 28. ledna 2019 spadají v případě, že má jeden z manželů/partnerů španělskou státní příslušnost nebo se jeho obvyklé bydliště nachází ve Španělsku, na mezinárodní úrovni do jurisdikce španělských soudů (čl. 50-60 LEC). Věcná i místní příslušnost náleží soudu, v jehož obvodu měli manželé či partneři své poslední společné obvyklé bydliště, nebo druhotně soudu, v jehož obvodu má obvyklé bydliště odpůrce.

Existují také zvláštní předpisy pro případy, ve kterých není žádná mezinárodní příslušnost (čl. 36 LEC).

Na veškeré žaloby, rozsudky a rozhodnutí vydaná od 29. ledna 2019, bez ohledu na datum uzavření manželství, se uplatní Nařízení Rady (EU) 2016/1103 ze dne 24. června 2016.

Podle tohoto Nařízení budou příslušné orgány následující:

- Záležitosti týkající se majetkových poměrů v případě úmrtí jednoho z manželů spadají do jurisdikce soudu příslušného pro dědické řízení (čl. 4).

- Záležitosti týkající se majetkových poměrů v manželství v případě žádosti o rozvod, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné zpravidla spadají do jurisdikce soudu příslušného k rozhodování daného manželského sporu.

- V ostatních případech se manželé mohou dohodnout, že budou příslušné záležitosti spadat do jurisdikce členského státu, jehož právo se uplatní, nebo členského státu, kde bylo manželství uzavřeno. Taková smlouva musí mít písemnou podobu a musí být opatřena datem a podpisy stran. V případě, že taková smlouva neexistuje, náleží jurisdikce v otázkách rozhodování záležitostí souvisejících s majetkovými poměry v manželství kromě případu úmrtí jednoho z manželů či manželského sporu zpravidla soudům členského státu:

  • ve kterém se nachází společné obvyklé bydliště manželů v okamžiku zahájení soudního řízení; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • ve kterém se nachází poslední společné obvyklé bydliště manželů, pokud tam alespoň jeden z nich stále bydlí; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • ve kterém se nachází obvyklé bydliště odpůrce; nebo, pokud toto nelze uplatnit
  • v němž mají manželé společnou státní příslušnost.

S výjimkou soudních sporů jsou tyto předpisy o jurisdikci pro notáře, kteří jsou ve Španělsku ustanoveni členským státem jako soudy ve smyslu článku 3.2; závazné. Mohou však například při přípravě manželské smlouvy nebo smlouvy o volbě práva jednat bez omezení.