2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Anglie/Wales

Anglie a Wales nemají režim majetkových poměrů v manželství jako takový, neexistuje tu společné jmění, manželství tak v zásadě na majetek nemá vliv. Při rozvodu však mají soudy k dispozici velmi široký prostor pro zvážení celé řady usnesení (dále jen „dodatečná soudní rozhodnutí“) (viz odpověď na bod 5.1.).

Skotsko

Skotsko má modifikovaný systém odděleného jmění. Obecným pravidlem je, že manželství nemá vliv na vlastnictví majetku (§ 24 zákona o rodinném právu (Skotsko) z roku 1985). To je však významným způsobem upraveno:

  • Každý z manželů má zákonné právo bydlet ve společném domově, i když je ve výlučném vlastnictví druhého z manželů.
  • Existuje zde princip spravedlivého sdílení (což obvykle znamená rovné sdílení) majetku manželů při rozvodu.
  • Pozůstalý manžel má po smrti druhého z manželů jistá chráněná práva, a pokud zesnulý zanechal závěť, často získá veškerý majetek.

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Anglie/Wales

Manželství jako takové nemá vliv na vlastnictví majetku. Viz také bod 5.1. níže.

Skotsko

Existuje předpoklad, že předměty tvořící součást domácnosti, které byly pořízeny pro účely manželství před jeho uzavřením nebo v jeho průběhu, jsou vlastněny rovným dílem, i když je koupil jeden z manželů (§ 25 zákon o rodinném právu (Skotsko) z roku 1985).

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

Anglie/Wales

Neexistuje žádná zákonná povinnost tak učinit. Ale protože zdroj majetku může mít v době rozvodu vliv na usnesení, je třeba doporučit, aby si manželé takový soupis pořídili (a dle potřeby jej aktualizovali). Viz také body 3.1. a 3.2. níže.

Skotsko

Neexistuje žádný předpis, který nařizuje pořídit soupis majetku.

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Anglie/Wales

§ 37 zákona o majetkovém právu z roku 1925 sstanoví, že „manžel a manželka se pro všechny účely nabytí jakéhokoli podílu na vlastnictví (...) považují za dvě osoby“, použije se tedy obecné majetkové právo. Právo Anglie a Walesu nedává manželovi ani manželce právo být konzultován nebo vetovat transakce týkající se společného domova ve vlastnictví druhého z manželů (viz National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth [1965] AC 1175 a Barclays Bank v. O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Je ale důležité si uvědomit, že právo Anglie a Walesu rozlišuje zákonné vlastnictví (nominálního držitele vlastnického práva) a spravedlivé/ požívací vlastnictví. Proto svěřenecké právo umožňuje nabytí nároku z nemovitosti, i když je druhý z manželů zákonným vlastníkem. Obecně platí, že právo spravovat majetek má zákonný vlastník, ale pokud druhý z manželů (nebo jiná osoba) má na majetek požívací nárok, může to znamenat určitá omezení.

Skotsko

Vychází se z toho, že každý z manželů spravuje svůj vlastní majetek, ale dle běžných pravidel pro zastupování tím může kterýkoli z nich pověřit druhého z manželů. Každý z manželů je oprávněn nakládat se svým vlastním majetkem. V důsledku zákonného práva obývat společný domov manželů však ten z manželů, který je vlastníkem domova, s ním nemůže bez souhlasu druhého z manželů nijak nakládat. Bez tohoto souhlasu je právo bydlet ve společné domácnosti v rozporu se zájmy kupujícího (zákon o společném domově manželů (o ochraně rodiny) (Skotsko) z roku 1981).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Anglie/Wales

Ne, použije se obecné právo smluvní.

Skotsko

Pro manžele nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla. Použije se běžné právo o zastupování.

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Anglie/Wales

Pokud nenastanou zvláštní okolnosti, je každý z manželů v zásadě odpovědný za svůj dluh (avšak viz také bod 2.4. výše). K uspokojení věřitelů lze použít pouze majetek manžela, který je za dluh zodpovědný.

Skotsko

Každý z manželů je odpovědný za své vlastní dluhy. Věřitelé mohou k uspokojení své pohledávky využít majetek toho z manželů, vůči kterému tuto pohledávku uplatňují. V rámci úpadkového práva však existuje zvláštní ochrana společné domácnosti manželů (viz body 40 a 41 zákona o konkurzu (Skotsko) z roku 1985).