8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Ifølge familieloven består ikke-ægteskabeligt samliv i et samliv mellem en ugift kvinde og en ugift mand af en varighed på minimum tre år, eller mindre end tre år i tilfælde af, at parret har fået et barn i løbet af samlivsperioden (art. 3 i familieloven).

Efter kroatisk lovgivning er det ikke muligt at registrere ikke-ægteskabeligt samliv. Domstolen træffer i hver enkelt sag afgørelse om, hvorvidt alle betingelser for ikke-ægteskabeligt samliv er opfyldt.

For ikke-ægteskabeligt samliv mellem en mand og en kvinde, som opfylder betingelserne i familielovens art. 3, gælder de samme bestemmelser i familieloven som for ægtefæller (jf. svar 1-7, art. 258 i familieloven).

I Kroatien hører homoseksuelt samliv under lov om homoseksuelt samliv. Efter den lov er et homoseksuelt samliv et samliv mellem to personer af samme køn (herfra omtalt som partnere), som ikke er gift, som ikke lever i et ikke-ægteskabeligt samliv eller i et andet homoseksuelt samliv, og hvis forhold har en varighed af minimum tre år baseret på princippet om ligestilling, gensidig respekt og støtte samt et følelsesmæssigt forhold.

Lov om homoseksuelt samliv regulerer formueretlige spørgsmål (art. 11-20) i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende ægteskab, som de fremgår af familieloven.

Hvad angår den ene partners almindelige forvaltning af fælleseje, antages den anden partners samtykke dertil som underforstået, medmindre andet er bevist. Fravær af samtykke påvirker ikke rettigheder og forpligtelser for tredjepart i god tro.

Formueforhold mellem partnere kan reguleres i en aftale om eksisterende og fremtidig formue. En sådan aftale skal indgås skriftligt med partnernes legaliserede underskrifter. Notaren har kompetence til at legalisere underskrifterne. Under kroatisk lovgivning er lovvalg ikke muligt.

Under kroatisk lovgivning er registrering af homoseksuelt samliv ikke muligt, så der skal føres bevis for partnerskabet ved sagsfremstillinger, hvor parter gør krav på rettigheder, der hidrører fra et homoseksuelt samliv.