1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

I henhold tillov om international privatret, og hvis ægtefællerne ikke har truffet et lovvalg, skal den lov, der var gældende for ægteskabets generelle retsvirkninger på det tidspunkt, hvor ægtefællerne indgik ægteskab, være gældende for deres formueforhold. De generelle retsvirkninger bestemmes i henhold til lovgivningen i ægtefællernes fælles opholdsland. Hvis ægtefællerne ikke har fælles opholdsland, skal loven i det land, hvor der er fælles statsborgerskab, finde anvendelse. Hvis ægtefællerne er bosiddende i forskellige lande og har forskellige statsborgerskaber, skal ægteskabets generelle retsvirkninger bestemmes på grundlag af lovgivningen i det land, hvor de senest har haft fælles bopæl, hvis en af ægtefællerne stadig er bosiddende i det pågældende land. Hvis det ikke er muligt at bestemme, hvilken lovgivning, der skal finde anvendelse, på baggrund af ovennævnte, skal lovgivningen i det land, som ægtefællerne i øvrigt har størst tilknytning til, finde anvendelse.

Estland har overenskomster med Letland, Litauen, Polen, Rusland og Ukraine vedrørende retshjælp og retsforhold, der regulerer formueforholdet mellem ægtefæller.

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

I henhold til lov om international privatret kan ægtefællerne vælge, hvilken lovgivning der skal være gældende for deres formueforhold. De kan vælge enten lovgivningen i bopælslandet eller lovgivningen i det land, hvor en af ægtefællerne er statsborger på tidspunktet for lovvalget.