1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Medmindre ægtefællerne har indgået anden aftale, anvendes loven i det land, hvor begge bosatte sig efter ægteskabets indgåelse, på ægtefællernes formueforhold. Hvis ægtefællerne bosætter sig i et andet land på et senere tidspunkt, anvendes loven i dette land, såfremt ægtefællerne har boet der i mindst fem år. Loven i det pågældende land vil dog blive anvendt umiddelbart efter bosættelsen der, såfremt ægtefællerne har boet der på et tidligere tidspunkt i ægteskabet, eller såfremt de begge er statsborgere i det pågældende land. Dog forbliver den lov, der anvendes på ægtefællernes formueforhold, den samme ved ægtefællernes bosættelse i et andet land på et senere tidspunkt, såfremt ægtefællerne eller de forlovede i en pagt har valgt den lov, der skal anvendes på deres formueforhold, eller såfremt en ægtefælle — grundet opløsning af ægteskabet, separation eller en igangværende skilsmissesag — har opnået ret til at kræve opløsning af den ægteskabelige ejendom før det tidspunkt, hvorpå loven i det andet land ville kunne blive anvendt. Hvis ægtefællerne ikke er bosat i det samme land, vil loven i det land, hvortil de samlet set har den tætteste forbindelse, blive anvendt på deres formueforhold (§ 129 i ægteskabsloven). Herudover omfatter Den Nordiske Ægteskabskonvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige en næsten identisk lovkonflikt om ægteskab, adoption og formynderi og finder anvendelse, når begge ægtefæller er statsborgere i en kontraherende stat på tidspunktet for ægteskabets indgåelse og efterfølgende bosætter sig i en kontraherende stat.

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Forlovede og ægtefæller er berettiget til at aftale, hvilken lov der skal finde anvendelse på deres formueforhold. Aftalen skal være skriftlig for at være gældende. Loven i det land, hvor en ægtefælle er bosiddende eller er statsborger på tidspunktet for aftalens indgåelse, kan vælges som den lov, der anvendes på ægtefællernes formueforhold. Såfremt den ene eller begge ægtefæller bosætter sig i et andet land i løbet af ægteskabet, kan også loven i det land, hvor begge ægtefæller sidst var bosat på samme tid, vælges som den lov, der anvendes. En aftale om ændring eller annullering af aftalen om lovvalg skal være skriftlig for at være gyldig (§ 130 i ægteskabsloven).