3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

I en ægtepagt indgået før eller i løbet af ægteskabet kan ægtefæller eller forlovede udtage enhver ejendom, der allerede ejes eller senere erhverves af en af ægtefællerne, fra den ægteskabelige ejendom (ejendom omfattet af de ægteskabelige rettigheder). I samme ægtepagt kan det angives, at ejendom, der ikke hørte under en ægtefælles ægteskabelige rettighed i en tidligere indgået ægtepagt, medtages deri (§ 41 i ægteskabsloven). Hvis ægtefællerne har indgået en ægtepagt, der gensidigt udelukker den ægteskabelige rettighed, vil der efter ægteskabets opløsning kun blive foretaget bodeling (jf. 5.1).

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagten skal udfærdiges skriftligt. Hvis en ægtefælle eller forlovet ikke er bemyndiget til selv at indgå en ægtepagt på grund af juridisk umyndighed eller begrænsning af juridisk myndighed, skal vedkommende indhente skriftligt samtykke dertil fra sin værge (§ 42 i ægteskabsloven). Ægtefællerne skal underskrive ægtepagten, der skal bevidnes af to udenforstående personer (§ 66 i ægteskabsloven).

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Aftalen kan indgås forud for ægteskabet, men vil først træde i kraft efter registrering ved ægteskabsregistret senest forud for påbegyndelsen af en skilsmisseprocedure (§§ 43 og 44 i ægteskabsloven).

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ægtefællerne kan indgå en ny ægtepagt i løbet af ægteskabet.