8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Personer af samme køn, der indgår registreret partnerskab, underlægges samme regler for formueforhold og arveret som par, der har indgået ægteskab. Et registreret partnerskab opløses ligeledes gennem skilsmisse, og partnerne kan indgå en ægtepagt. Alt, hvad der er angivet ovenfor vedrørende ægtefællernes ejendom og deling heraf, finder ligeledes anvendelse på registrerede partnerskaber. I Finland kan både hetero- og homoseksuelle leve i et ikke-registreret partnerskab. Hvis det ikke-registrerede partnerskab har varet under fem år, og partnerne ikke har fælles børn, løses tvister over partnernes ejendom på grundlag af de generelle lovbestemmelser. For eksempel kan en partner ved et ikke-registreret partnerskabs ophør kræve tilbagebetaling af en uberettiget fordel. Andre praktisk anvendelige retsmidler er betalingsfordringer, prøvelse af ejerskab samt tilbagelevering. Hvis det ikke-registrerede partnerskab har varet over fem år, eller hvis partnerne har eller har haft fælles børn, anvendes "Lov om opløsning af samlevende partneres husstand", der trådte i kraft den 1. april 2011. Ifølge denne lov er en partner efter partnerskabets ophør berettiget til at modtage kompensation fra den anden partner, hvis vedkommende har hjulpet den anden partner til at indsamle eller beholde sin ejendom gennem det bidrag, vedkommende har ydet til fordel for den fælles husstand, således at bodeling baseret udelukkende på ejerskab ville give den ene partner en urimelig fordel på den andens bekostning. Kompensationsretten finder ikke anvendelse, såfremt den urimelige fordel vundet ved bidraget til den fælles husstand samlet set er minimal.