9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Internationale beføjelser i skilsmissesager reguleres af (EU) bestemmelse nr. 2201/2003 (Bruxelles II bis-forordning). Hvad angår afgørelse i sager, der udelukkende er afledt af ægteskabelige formueordninger, har tyske domstole international domsmyndighed under forudsætning af, at den tyske domstol har territoriel domsmyndighed (§ 105 FamFG). Især vil en domstol, hvor en ægteskabelig retssag allerede verserer, have territoriel domsmyndighed. Desuden vil domstolen på den tiltalte ægtefælles normale opholdssted sædvanligvis have domsmyndighed (§ 262 FamFG).

Rådets forordning (EU) 2016/1103 af 24. juni 2016 finder anvendelse på alle retssager, der er indledt, domme, der er afsagt, og akter, der er udstedt, efter den 29. januar 2019 uden hensyntagen til datoen for indgåelsen af ægteskabet.

I henhold til forordningen vil de kompetente myndigheder være som følger:

- Spørgsmål vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller i tilfælde af den ene ægtefælles død henhører under den ret, der skal træffe afgørelse i arvesagen (Artikel 4).

- I spørgsmål vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller i tilfælde af begæring af skilsmisse, separation eller annullation af et ægteskab henhører kompetencen i almindelighed under den ret, der er kompetent til at træffe afgørelse i den ægteskabelige tvist.

- I andre tilfælde kan ægtefællerne enes om, at kompetencen skal henhøre under den medlemsstat, hvis lov er valgt, eller den medlemsstat, hvor ægteskabet er indgået. Aftalen skal udformes skriftligt og dateres og underskrives af parterne I tilfælde af manglende aftale henhører kompetencen til at afklare spørgsmål vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, bortset fra i tilfælde af en ægtefælles død eller en ægteskabelig tvist, som hovedregel under retterne i den medlemsstat:

  • på hvis område ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller
  • på hvis område ægtefællerne senest havde deres sædvanlige opholdssted, for så vidt en af dem stadig er bosat dér, eller
  • på hvis område sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted, eller
  • hvor begge ægtefæller er statsborgere.

Bortset fra eventuelle retstvister er notarer i Tyskland ikke bundet af disse kompetenceregler og kan derfor handle frit, for eksempel ved udarbejdelse af en ægtepagt eller en aftale om lovvalg.