8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Lov nr. 3719/2008 indførte begrebet om den "fri partnerskabsaftale", der kun kan indgås af myndige heteroseksuelle. Artikel 1 til 13 fastsætter betingelser og formaliteter for etablering og afslutning af en sådan fri partnerskabsaftale og regulerer desuden partnernes formueforhold og spørgsmål om underholdsbidrag og forældreomsorg samt angiver de arverettigheder, der affødes af en sådan aftale. En sådan aftale skal etableres i form af et beviskraftigt dokument.

Artikel 6 i den pågældende lov giver følgende muligheder:

  • Såfremt parterne ikke medtager nogen særlig bestemmelse i den fri partnerskabsaftale, er de, så længe den gælder, underlagt ordningen om særeje, både for aktiver erhvervet før aftalens indgåelse og for fremtidige aktiver erhvervet under aftalens gyldighedsperiode, eller
  • partnerne kan i den fri partnerskabsaftale angive, at aktiver erhvervet i fremtiden under aftalens gyldighedsperiode skal tilhøre dem begge i lige andele eller
  • partnere kan angive i aftalen, at såfremt aftalen afsluttes, vil hver partner få fordring på aktiver erhvervet under aftalens gyldighedsperiode, såfremt vedkommende har bidraget til erhvervelsen heraf. Denne fordring findes ikke hos modtagerens arvinger og kan heller ikke overføres til eller arves af dem, men kan dog gøres gældende over for skyldnerens arvinger. Fordringen udløber to år efter aftalens opløsning.

    Hvad angår den længstlevende partners arverettigheder på grundlag af testatarv eller testamente, angiver artikel 11:

    • Hvis den fri partnerskabsaftale opløses ved den ene partners død, er den længstlevende partner berettiget til en arvelod på en sjettedel af boet, hvis der findes børn; to tredjedele, hvis der findes arvinger i anden rang, og hele boet, hvis den afdøde ingen slægtninge havde, der kan betragtes som intestatarvinger.
    • Uanset hvad afdøde har angivet i sit testamente, er den længstlevende partner berettiget til sin lovlige bodel, der udgør halvdelen af vedkommendes arvelod.
  • Der findes ingen bestemmelser om ejendomsret for uregistrerede partnerskaber.