8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Bestemmelserne om ægtefællernes formueforhold kan ligeledes anvendes på registrerede partnerskaber) (der udelukkende kan indgås mellem personer af samme køn)

Art. 3 (1) a)-c) af lov XXIX af 2009 om registreret partnerskab og dertil relateret lovgivning samt ændring af andre statutter til forenkling af beviserne for samliv).

At regne fra 1. januar 2010 fik par af samme køn og par af blandet køn ret til på lige fod at anmode om registrering af deres partnerskab ved en civilretlig notar. Der skelnes mellem denne registrering og registreringen beskrevet i første afsnit. Den afføder ingen nye rettigheder eller forpligtelser, men letter blot bevisførelsen for partnerskabets eksistens

(Art. 36/E-36/G i lov XLV af 2008 om Bestemte notarielle procedurer, der ikke vedrører tvister).

Siden 15. marts 2014 har partnere haft mulighed for at indrette deres formueforhold ved hjælp af en pagt for varigheden af deres partnerskab. Denne pagt betragtes som gyldig, hvis den er udført som et officielt bekræftet dokument eller som en privatretlig ordning kontrasigneret af en advokat. Partnerskabspagten kan indeholde enhver bestemmelse om formuerettigheder, der også kan gælde for gifte par med en ægtepagt eller er i overensstemmelse med Civilloven.

En partnerskabspagt betragtes som gældende over for tredje parter, hvis pagten er registreret i det nationale register over partnerskabspagter, eller hvis partnerne kan bevise, at den tredje part var bevidst om, eller burde have været bevidst om, eksistensen af en sådan pagt, inklusive dens indhold. De bestemmelser, der gælder for registret over ægtepagter, gælder mutatis mutandis for registret over partnerskabspagter.

(Art. 6:515 i Civilloven)

Medmindre partnerskabskontrakten fastsætter andet, betragtes partnerne som uafhængige mht. deres formueerhvervelser under samlivet. Hvis samlivet afsluttes, kan hver af partnerne anmode om opdeling af formue, der er erhvervet i fællesskab under perioden med samliv. Formue, der ville blive betragtet som særeje i tilfælde af ægteskab, behandles ikke som formue, der er erhvervet i fællesskab.

Partnere har ret til en andel i formue, der er erhvervet i fællesskab, primært i naturalier, i forhold til deres bidrag. Arbejde udført i husstanden og i forbindelse med opdragelse af børn samt i den anden partners virksomhed opfattes som bidragende til erhvervelsen. Hvis bidragsforholdet ikke kan bestemmes, betragtes det som lige, medmindre dette ville udgøre et uretfærdigt økonomisk tab for en af partnerne.

Medmindre andet er fastsat i Civilloven, gælder bestemmelserne for ordningen om ægteskabeligt udskudt formuefællesskab mutatis mutandis for beskyttelsen af en partners andel i formue, der er erhvervet i fællesskab, og for opdelingen af formue, der er erhvervet i fællesskab, mellem partnerne.

(Art. 6:516 i Civilloven)

Inden partnerskabet indgås eller under partnerskabet kan partnerne indgå en aftale om den fremtidige brug af deres fælles hjem efter ophævelsen af deres partnerskab. Aftalen betragtes som gyldig, hvis den er udført som et officielt bekræftet dokument eller som en privatretlig ordning kontrasigneret af en advokat.

(Art. 6:517 i Civilloven)