3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægtefællerne kan ikke vælge deres formueordning. De gældende lovbestemmelser om separation og skilsmisse kan ikke omgås ved private ordninger ægtefællerne imellem. Alle ægtepagter etableres med de gældende bestemmelser for øje og kan ikke betragtes som endegyldigt bindende for parterne, da de er betinget af de irske domstoles godkendelse/ændring. Normalt håndhæves en ægtepagt ikke, hvis den ikke sikrer begge parter på passende vis, og/eller såfremt håndhævelsen af de aftalte foranstaltninger ikke skaber retfærdighed.

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

En ægtepagt skal indgås formelt i form af et dokument underskrevet af begge parter. Den kan godkendes af en domstol som en kendelse om samtykke, hvilket giver aftalen samme status og virkning som en retskendelse. En ægtepagt, der således gøres til en retskendelse, håndhæves derefter i henhold til de normale regler og krav om overholdelse af retskendelser. En ægtepagt, der ikke er gjort til en retskendelse, underlægges kontraktlovens regler og håndhævelsesprincipper.

Skilsmisse kan, til forskel fra separation, ikke opnås ved en aftale parterne imellem. En kendelse om skilsmisse er gyldig, når retsproceduren er fulgt, og skønt parterne ved gensidigt samtykke kan træffe aftale om ægtefællebidrag e.l., får disse aftaler først lovkraft ved retskendelsen.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

En ægtepagt kan indgås på et hvilket som helst tidspunkt, forud for og/eller i løbet af ægteskabet. Den træder i kraft i henhold til pagtens bestemmelser, forudsat at den overholder kravene om passende sikring i den gældende lovgivning.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ægtefællerne kan indbyrdes aftale at ændre ægtepagtens indhold. En ægtefælle kan ligeledes ansøge domstolene om ægtefællebidrag i henhold til den gældende lovgivning, uanset om der eksisterer en ægtepagt. Dog vil domstolene normalt ikke ændre indholdet i en ægtepagt, medmindre det skaber retfærdighed at foretage en given ændring.