9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Højesteretten og byretten i Irland har kompetence til at antage og træffe afgørelse i procedurer vedrørende tvister om ægteskabelig ejendom, hvor en af ægtefællerne har bopæl i Irland på datoen for ansøgningen, der indleder proceduren, eller har normalt opholdssted i Irland gennem en periode på et år forud for samme dato (afsnit 31(4) i lov om reform af separation og familie af 1989 ogafsnit 39(1) i familieloven (skilsmisse) af 1996). Begrebet bopæl reguleres af sædvaneretten og er således underlagt den juridiske fortolkning af kendsgerningerne i den enkelte sag. Generelt er en persons bopæl det sted, hvor vedkommende har permanent opholdssted, ofte oprindelsesbopælen, men der kan ligeledes være tale om en valgt bopæl, såfremt vedkommendes handlinger viser en permanent eller i det mindste ikke-tidsbegrænset hensigt om at opholde sig der. Kompetence tilfalder byretsdommeren på det sted, hvor en af sagens parter normalt har opholdssted, gør forretning, udøver sit fag eller er beskæftiget (afsnit 31(5) i lov om reform af separation og familie af 1989 og afsnit 38(3) i familieloven (skilsmisse) af 1996).