9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Alle civilretlige tvister skal bringes for retten. De skal undersøges af en distriktsdomstol/byretten med undtagelse af sager, der i henhold til loven skal undersøges af en regional domstol.

Såfremt bodelingen foretages i løbet af en skilsmissesag, har distriktsdomstol/byretten på tiltaltes normale opholdssted kompetence (art. 26 par. 1 i lettisk civil procedureret).

Såfremt Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar finder anvendelse på de berørte staters indbyrdes forhold, gives kompetence til de lettiske domstole i henhold til bestemmelserne i forordningen.