3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægtefæller kan udvide eller begrænse den lovbestemte formuefællesskabsordning, foretage en opdeling af formueforholdet eller foretage en opdeling af formueforholdet med udligning af påløbne indtægter ved hjælp af en ægtepagt (affattet i form af et beviskraftigt dokument ved notar). Ægtepagten kan udfærdiges enten før indgåelse af ægteskab eller i løbet af ægteskabet. Ægtepagten kan ændres eller bringes til ophør. Hvis den bringes til ophør i løbet af ægteskabet, foreskriver loven, at det lovbestemte formuefællesskab gøres gældende mellem ægtefællerne, medmindre ægtefællerne har besluttet andet. Hvad angår tredjeparter, kan en ægtefælle henvise til ægtepagten, forudsat at tredjeparterne er gjort bekendt med dens udfærdigelse og indhold (art. 47 og 471 i familie- og forældreansvarsloven).

Det er ikke tilladt for ægtefællerne at udvide formuefællesskabet til at omfatte:

  • aktiver, som kan erhverves i fremtiden ved arv, testamentarisk gave eller donation
  • særeje, som hidrører fra sameje, der hører under hver sin lovgivning (fx fælles ejerskab (fx sameje i et civilretligt eller et kommercielt partnerskab).
  • uoverdragelige rettigheder som kun den ene part er berettiget til.
  • aktiver erhvervet på grund af legemsbeskadigelse eller sygdom eller som erstatning for lidt skade
  • en ægtefælles uberettigede krav på lønindkomst eller indkomst fra andre profitorienterede aktiviteter (art. 49 i familie- og forældreansvarsloven).

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagten skal foreligge i form af et beviskraftigt dokument ved notar, ellers er det ugyldigt og bortfalder (art. 47, § 1, i familie- og forældreansvarsloven og art. 73, § 2, i retsplejeloven).

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Ægtepagten kan enten tiltrædes, inden ægteskabet indgås, hvormed den vil træde i kraft, når ægteskabet er indgået, eller i løbet af ægteskabet, hvormed den vil træde i kraft med det samme.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ægtefællerne kan foretage ændringer i ægtepagten på et hvilket som helst tidspunkt, så længe de formelle krav beskrevet i 3.2 efterkommes. Polsk lov fastsætter ikke et minimumsinterval mellem udfærdigelse og ændring af ægtepagt.