1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

For ægteskaber, der er indgået indtil den 28. januar 2019, reguleres formueforholdet mellem ægtefæller og deres ægtepagter i henhold til almen national ret, der hvor ægtefællerne befandt sig på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Hvis de ikke har fælles statsborgerskab, gælder loven i det land, hvor de begge har deres fælles normale opholdssted på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Har de heller ikke et fælles normalt opholdssted, gælder loven i det land, hvor ægteparret først har bopæl (art. 53 i den portugisiske retsplejelov (CC)).

Efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) 2016/1103 af 24. juni 2016 gælder nye regler for fastsættelse af lovvalg for alle ægteskaber, der er indgået fra den 29. januar 2019, og for ægteskaber, der er indgået inden datoen for forordningens ikrafttræden, hvor ægtefællerne har foretaget et lovvalg for deres formueforhold fra den 29. januar 2019.

I mangel af en lovvalgsaftale fastsætter artikel 26 følgende rækkefølge af forbindende forhold for fastsættelse af lovvalget:

  • Ægtefællernes første fælles sædvanlige opholdssted efter ægteskabets indgåelse.
  • I mangel heraf, ægtefællernes fælles statsborgerskab på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Dette kriterium kan ikke anvendes, hvis ægtefællerne har flere fælles statsborgerskaber.
  • I mangel heraf vælges loven i den stat, som ægtefællerne har den tætteste tilknytning til på tidspunktet for ægteskabets indgåelse.

Som en undtagelse, og forudsat at en af ægtefællerne ønsker det, kan den kompetente retsmyndighed beslutte, at loven i en anden stat end den, hvor de havde deres første fælles sædvanlige opholdssted efter indgåelsen af ægteskabet, finder anvendelse (artikel 22.3).

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Indtil den 28. januar 2019 har ægtefællerne ikke ret til lovvalg (art. 1718 CC).

Forordning (EU) 2016/1103 giver mulighed for at vælge loven i en af de stater, i hvilken mindst en af ægtefællerne er statsborger eller loven i den stat, hvor en af ægtefællerne havde sædvanligt opholdssted på tidspunktet for lovvalget for deres ægteskabelige formueret (Artikel 22). Dette valg kan kun foretages på lovlig vis fra den 29. januar 2019 og skal nedfældes i en ægtepagt eller en lovvalgsaftale og være i overensstemmelse med de formelle krav fastlagt i artikel 23. For at formularen skal være gyldig i Portugal skal lovvalget ske i form af en ægtepagt, ved et officielt bekræftet dokument udstedt af en notar eller ved en erklæring fremsat over for en tjenestemand i civilstandsregisteret (artikel 1710 i Portugals civillovbog).

Endelig vil lovvalget for den ægteskabelige formueret under ægteskabet kun få virkning for fremtiden, medmindre andet er aftalt mellem ægtefællerne, og uden at dette berører tredjemands rettigheder.