9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

For alle retssager, der er indledt, domme, der er afsagt, og akter, der er udstedt, indtil den 28. januar 2019 henhører den internationale retskompetence for sådanne sager under de spanske retter, hvis en af ægtefællerne/partnerne er spansk statsborger eller har sit sædvanlige opholdssted i Spanien (art. 50-60 LEC). Såvel den saglige kompetence som den stedlige tilhører domstolen i det distrikt, hvor ægtefællerne/partnerne sidst havde fælles normalt opholdssted eller, subsidiært, domstolen i det distrikt, hvor den sagsøgte har sit normale opholdssted.

Der findes også særlige bestemmelser i tilfælde, hvor der ikke gælder internationale beføjelser (art. 36 LEC).

Rådets forordning (EU) 2016/1103 af 24. juni 2016 finder anvendelse på alle retssager, der er indledt, domme, der er afsagt, og akter, der er udstedt, efter den 29. januar 2019 uden hensyntagen til datoen for indgåelsen af ægteskabet.

I henhold til forordningen vil de kompetente myndigheder være som følger:

- Spørgsmål vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller i tilfælde af den ene ægtefælles død henhører under den ret, der skal træffe afgørelse i arvesagen (Artikel 4).

- I spørgsmål vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller i tilfælde af begæring af skilsmisse, separation eller annullation af et ægteskab henhører kompetencen i almindelighed under den ret, der er kompetent til at træffe afgørelse i den ægteskabelige tvist.

- I andre tilfælde kan ægtefællerne enes om, at kompetencen skal henhøre under den medlemsstat, hvis lov er valgt, eller den medlemsstat, hvor ægteskabet er indgået. Aftalen skal udformes skriftligt og dateres og underskrives af parterne I tilfælde af manglende aftale henhører kompetencen til at afklare spørgsmål vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, bortset fra i tilfælde af en ægtefælles død eller en ægteskabelig tvist, som hovedregel under retterne i den medlemsstat:

  • på hvis område ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller
  • på hvis område ægtefællerne senest havde deres sædvanlige opholdssted, for så vidt en af dem stadig er bosat dér, eller
  • på hvis område sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted, eller
  • hvor begge ægtefæller er statsborgere.

Bortset fra eventuelle retstvister er notarer – som i Spanien er udpeget af deres medlemsstat som en ret i betydningen i artikel 3, stk. 2 – bundet af disse kompetenceregler, men kan stadig handle frit i forbindelse med udarbejdelse af en ægtepagt eller en aftale om lovvalg.