8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Registreret partnerskab Lov (1994:1117) om registeret partnerskab (Partnerskabsloven) udløb ultimo april 2009. På samme tidspunkt fik homoseksuelle par ret til at indgå ægteskab. Den ophævede partnerskabslov har stadig juridisk effekt for par, der indgik partnerskab før ultimo april 2009 og ikke siden har konverteret dette til ægteskab. Systemet for separat fælleseje anvendes i sin helhed på registrerede partnere.

Samliv uden for ægteskab I den svenske lovgivning reguleres samliv uden for ægteskab af en særlig lov: Samlivsloven (2003:376). Samlivsloven gælder for to ugifte personer af samme eller forskelligt køn, der er faste samlevere inden for rammerne af et forhold og er fælles om husholdningen. Lovens formål er at beskytte den økonomisk svageste part, og forholdet registreres ikke. Ved samlivets ophør § 2) kan hver af parterne ansøge om bodeling inden for et år (§ 8). Bodelingsreglerne i samlivsloven er baseret på de tilsvarende regler i ægteskabsloven. Den ejendom, der kan blive genstand for bodeling i henhold til samlivsloven, er dog stærkt begrænset, da det kun er samlevernes fælles hjem og indbo, erhvervet til fælles brug, der kan blive genstand for bodelingen (det såkaldte samlevereje). Ejendom, der primært anvendes til fritidsbeskæftigelser samt ejendom erhvervet før samlivets begyndelse, er udelukket. Samleverejets nettoværdi deles, og den partner, der ejer den største andel heraf, kan vælge, om forskellen skal udlignes ved betaling af et engangsbeløb eller overdragelse af aktiver med tilsvarende værdi (§ 17). Den samlever, der har det største behov for hjemmet, kan opnå rettighed til at overtage boligen ved samlivets ophør, selv såfremt denne ejes af den anden samlever alene, på den betingelse, at ejendommen hører under en boligretsforening (på svensk: bostadsrätt) (§ 22). Som for ægtefæller gælder der begrænsninger for afhændelsen af det fælles hjem for ugifte samlevere (§§ 23-25). Samleverne kan træffe aftale om, at bodelingsreglerne i samlivsloven ikke skal gælde for dem (§ 9). En anmodning om bodeling skal indgives senest et år efter forholdets afslutning (§ 8 par. 2). Herudover kan ugifte samlevende par, såvel som ægtefæller, indgå en foraftale om bodeling umiddelbart før samlivets afslutning (§ 9).