2 Findes der et lovbestemt formueretligt forhold mellem ægtefæller, og hvori består dette i så fald?

2.1. Beskriv venligst de generelle principper: Hvilke effekter er en del af formuefællesskabet? Hvilke effekter er en del af ægtefællernes private ejendom?

England/Wales

England og Wales har ikke som sådan ordninger for ægteskabelige formueforhold. Der er intet formuefællesskab, og således har ægteskab som udgangspunkt ingen ejendomsretlig virkning. Dog har domstolene ved skilsmisse vidtrækkende beføjelser til at træffe forskellige afgørelser (benævnt "accessorisk afhjælpning") (se svar til 5.1.).

Skotland

Skotland har en modificeret særejeordning. Den generelle regel er, at ægteskab ikke har nogen ejendomsretlig virkning (§24 familieret (Skotland) i lov af 1985). Dette er imidlertid modificeret på nogle vigtige punkter:

  • En ægtefælle har lovfæstet beboelsesret til den ægteskabelige bolig, selv hvis den anden ægtefælle er eneejer af boligen.
  • Der følges et princip om rimelig deling (hvilket normalt betyder lige deling) af
  • den ægteskabelige formue ved skilsmisse.
  • I tilfælde af dødsfald har den længstlevende ægtefælle visse beskyttede rettigheder og vil ofte, ved testamentarisk arv, overtage hele boet.

2.2. Findes der lovmæssige principper for tilskrivning af ejendomsret?

England/Wales

Ægteskab har ikke som sådan nogen ejendomsretlig virkning. Se også 5.1. nedenfor.

Skotland

Det formodes, at indbo, som er anskaffet i ægteskabeligt øjemed eller under ægteskabet, ejes ligeligt, selv hvis det blev anskaffet af den ene af ægtefællerne (§ 25 i familieretsloven (Skotland) af 1985).

2.3. Bør ægtefællerne udarbejde en fortegnelse over aktiver? Hvis ja, hvornår og hvordan?

England/Wales

Der er ingen juridisk pligt til at gøre dette. Men eftersom kilden til aktiverne på tidspunktet for en skilsmisse kan have indflydelse på afgørelserne, anbefales det, at ægtefællerne udarbejder en sådan opgørelse (og opdaterer den, når det er nødvendigt). Se også 3.1. og 3.2. nedenfor.

Skotland

Der foreligger ingen bestemmelse, der gør det obligatorisk at udarbejde en opgørelse over aktiver.

2.4. Hvem har ansvaret for at forvalte aktiverne? Hvem har ret til at disponere over aktiverne? Må den ene ægtefælle sælge/forvalte aktiverne alene, eller er det nødvendigt med et samtykke fra den anden ægtefælle (f.eks. i tilfælde af salg af ægtefællernes bolig)? Hvilken virkning har et manglende samtykke på gyldigheden af en juridisk transaktion og på muligheden for at gøre indsigelse over for tredjepart?

England/Wales

§ 37 i loven om ejendomsrettigheder af 1925 angiver, at "mand og hustru i alle anliggender vedrørende erhvervelse af interesse i ejendom skal anses som to personer", hvorfor den sædvanlige formueret finder anvendelse. Engelsk og walisisk lovgivning giver end ikke en ægtefælle retten til at blive adspurgt eller til at nedlægge veto imod retshandler, som vedrører familiens hjem, når dette ejes af den anden ægtefælle (jf. tidligere domme National Provincial Bank Ltd. mod Ainsworth [1965] AC 1175 og Barclays Bank mod O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Dog er det væsentligt at bemærke, at engelsk og walisisk lovgivning skelner mellem formelt ejerskab (den nominelle skødehaver) og egentligt/fuldstændigt ejerskab. Således tillader trust-lovgivningen erhvervelse af en medejendomsret, selv hvis den anden ægtefælle er den formelle ejer. Generelt er det den formelle ejer, som har retten til at forvalte aktiverne, men hvis ægtefællen (eller en anden person) har en medejendomsret i et givent aktiv, kan dette give visse begrænsninger.

Skotland

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle forvalter sin egen ejendom, men i henhold til de almindelige retsregler om fuldmagt kan hver af ægtefællerne bemyndige den anden til at gøre dette. Hver ægtefælle er berettiget til at disponere over sin egen ejendom. Imidlertid er resultatet af den lovfæstede beboelsesret til det ægteskabelige hjem, at den ægtefælle, som ejer boligen, ikke kan afhænde den uden den andens samtykke. Uden et sådant samtykke kan beboelsesretten gøres gældende over for køberen (lov om ægteskabssager (beskyttelse af familien) (Skotland) af 1981).

2.5. Er eventuelle juridiske transaktioner foretaget af den ene ægtefælle også bindende for den anden?

England/Wales

Nej, almindelig aftaleret etc. gælder.

Skotland

Der foreligger ingen særlige regler for ægtefæller. De almindelige fuldmagtsregler gælder.

2.6. Hvem hæfter for gæld, der er opstået i løbet af ægteskabet? Hvilke aktiver kan bruges af kreditorerne til at dække deres krav?

England/Wales

Som udgangspunkt hæfter hver ægtefælle for sin egen gæld, medmindre der foreligger særlige omstændigheder (se dog 2.4. ovenfor). Kun ejendom tilhørende den ægtefælle, som har stiftet gælden, kan anvendes til at dække en kreditors tilgodehavende.

Skotland

Hver ægtefælle hæfter for sin egen gæld. Den enkelte ægtefælles kreditorer kan udelukkende anvende den pågældende ægtefælles ejendom til dækning af deres tilgodehavender. Der er imidlertid særlige garantier for det ægteskabelige hjem i konkursloven (se § 40 og § 41 i konkursloven (Skotland) af 1985).