9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

England/Wales

Uden for de anvendelige EU-instrumenter er rammerne for domsmyndighed ifølge engelsk sædvaneret temmelig brede. I alt væsentligt kan domsmyndigheden blive etableret, hvis en af ægtefællerne har bopæl i England eller Wales. Dog tillader doktrinen om forum non conveniens en domstol at udsætte afgørelser eller afvise domsmyndighed, hvis domstolen vurderer, at en anden domsmyndigheds domstol har bedre betingelser for at tage sig af den konkrete sag. Se også 1.1. og 1.2. ovenfor.

Skotland

De almindelige civildomstole (dvs. i hele Skotland retsmøderne og de lokale fogedretter) har domsmyndighed i sager, der har med ægteskabelige formuer at gøre og bodeling i forbindelse med skilsmisser. De skotske domstole har domsmyndighed til at træffe afgørelser om økonomisk forsørgelse ved skilsmisse, hvis de har domsmyndighed i skilsmissehandlingen (jf. § 10 i lov om bopæl og ægteskabssager af 1973). Reglerne om domsmyndighed ved skilsmisse er fastsat i Rådets forordning (EU) 2201/2003 af 27. november 2003.

For at fogedretten kan have domsmyndighed ved skilsmisse, skal de skotske domstole have domsmyndighed under Rådets forordning og derudover skal en af parterne i ægteskabet:

  • i) have haft ophold i den juridiske lokalmyndigheds område i minimum 40 dage inden dagen, hvor handlingen er begyndt, eller
  • ii) have haft ophold i den juridiske lokalmyndigheds område i minimum 40 dage frem til minimum 40 dage før den dato og ikke have haft kendt opholdssted i Skotland på den dato.