4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στην Αυστρία δεν υπάρχει ειδικό μητρώο καταχώρησης γαιμικών συμφώνων ή άλλων συμφωνιών μεταξύ των συζύγων ούτε υποχρεώσεις καταχώρισης. Οι σύζυγοι επιχειρηματιών δύνανται να ζητήσουν την καταχώρηση του γαμικού συμφώνου τους στο Μητρώο Εταιρείων, ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους έναντι του αντιτάξιμου κατά των πιστωτών της εταιρείας (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Αυστρία

More information

Österreichische Notariatskammer , Landesgerichtsstrasse, 20 , A -1010 Wien , Österreich

Tel.: +43 - 1 - 402 45 09

Fax: +43 - 1 - 406 34 75