6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Εάν ο νομικός διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται κατά το γάμο, συνεχίζεται και μετά το θάνατο ενός εκ των συζύγων. Ο επιζών σύζυγος δικαιούται εκ των προτέρων το νόμιμο μερίδιο επί των περιουσιακών στοιχείων και το νόμιμο κληροδότημα, το τελευταίο εκ των οποίων καλύπτει τις οικοσκευές και το δικαίωμα να συνεχίζει να διαμένει στη συζυγική εστία (§ 758 ABGB).
Εάν οι σύζυγοι έχουν συμφωνήσει σε καθεστώς κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ζώντων, από τα κοινά περιουσιακά στοιχεία αφαιρούνται πρώτα τα υφιστάμενα χρέη και το αποτέλεσμα διαιρείται σύμφωνα με το συμφωνηθέν μερίδιο ή σε περίπτωση αμφιβολιών στο ήμισι. Ο επιζών σύζυγος θα λάβει το ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο μέρος θα προστεθεί στην περιουσία του θανόντος.

Οι συνέπειες του θανάτου ενός συζύγου στην περίπτωση της κοινοκτημοσύνης των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων σε περίπτωση θανάτου παρουσιάζονται στην παράγραφο 3.1.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Αυστρία

More information

Österreichische Notariatskammer , Landesgerichtsstrasse, 20 , A -1010 Wien , Österreich

Tel.: +43 - 1 - 402 45 09

Fax: +43 - 1 - 406 34 75