8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Η καταχωρημένη συμβίωση βασίζεται στο νόμο Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) και ισχύει και για ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Σύμφωνα με το § 27c IPRG, οι καταχωρημένοι σύντροφοι σε διασυνοριακό πλαίσιο είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Διαφορετικά, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους στο οποίο καταχωρήθηκε η συμβίωση. Οι διατάξεις του Αυστριακού Δικαίου που καθορίζουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων ισχύουν και για την καταχωρημένη συμβίωση (§ 1217 para 2 ABGB). Το καθεστώς κοινής οριζόντιας ιδιοκτησίας βάση του § 13 WEG και η απαγόρευση εκποίησης και υποθήκευσης βάσει του § 364c ABGB ισχύουν επίσης. Ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων καθημερινής χρήσης καθώς και των αποταμιεύσεων των συζύγων εκτελείται σύμφωνα με τα §§ 24-41 EPG, πρότυπο των οποίων αποτελούν τα §§ 81-98 EheG.

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να ρυθμίζουν τα περιουσιακά δικαιώματα μη καταχωρημένων ελεύθερων συμβιώσεων, και ανάλογες αιτήσεις των §§ 81et seq EheG σχετικά με το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων μετά τη λύση γάμου έχουν απορριφθεί δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ενοχικού και του εμπράγματου δικαίου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Αυστρία

More information

Österreichische Notariatskammer , Landesgerichtsstrasse, 20 , A -1010 Wien , Österreich

Tel.: +43 - 1 - 402 45 09

Fax: +43 - 1 - 406 34 75