4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στο Βέλγιο, το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις καθώς και τα σύμφωνα νόμιμης συμβίωσης καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο γαμικών συμφώνων, το οποίο είναι μια εθνική βάση δεδομένων προβλεπόμενη εκ του νόμου. Τη διαχείριση του εν λόγω ψηφιακού μητρώου έχει αναλάβει η Βασιλική Ομοσπονδία Βέλγων Συμβολαιογράφων.

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Όλα τα γαμικά σύμφωνα και οι τροποποιητικές πράξεις (τροποποίηση του καθεστώτος που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων ή μετατροπή σε άλλο καθεστώς) που καταρτίζονται από Βέλγο συμβολαιογράφο αστικού δικαίου καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο γαμικών συμφώνων από την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Επίσης έχουν καταχωρηθεί και όλα τα γαμικά σύμφωνα που συνήφθησαν από 1 Σεπτεμβρίου 1981 έως 1 Σεπτεμβρίου 2011 και αφορούν περιπτώσεις όπου αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη βρίσκονται εν ζωή. Τέλος, καταχωρούνται οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων ή συμφωνία συμβίωσης. Το μητρώο γαμικών συμφώνων δεν περιέχει τις ίδιες τις πράξεις αλλά μόνο στοιχεία των πράξεων αυτών. Για παράδειγμα, στο μητρώο εμφαίνεται πότε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σύναψαν ένα γαμικό σύμφωνο ή κάποια τροποποιητική πράξη και ποιόκαθεστώς επιλέχτηκε για να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Επίσης, καταχωρούνται τα στοιχεία των μερών καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου που έχει καταρτίσει την πράξη ή έχει αναλάβει τη φύλαξή της. Επομένως, η πράξη και το ουσιαστικό περιεχόμενό της παραμένουν εμπιστευτικά.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Το μητρώο μπορούν να συμβουλεύονται οι συμβολαιογράφοι αστικού δικαίου, οι διπλωματικοί υπάλληλοι που ασκούν συμβολαιογραφικά καθήκοντα, οι δικαστικοί επιμελητές και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δικαστηρίου. Άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνον εφόσον η άντληση πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των νομικών καθηκόντων τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα των πράξεων που τους αφορούν. Τρίτα πρόσωπα οφείλουν να αποδεικνύουν έννομο συμφέρον και να ζητούν άδεια πρόσβασης από τη Βασιλική Ομοσπονδία Βέλγων Συμβολαιογράφων.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Το γαμικό σύμφωνο είναι έγκυρο και αντιτάξιμο έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή του στο κεντρικό μητρώο γαμικών συμφώνων.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βέλγιο

More information

Conseil International du Notariat Belge , Rue de la Montagne, 30 - 34 , B-1000 Bruxelles , Belgique