5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων λύεται και θα πρέπει να γίνουν η εκκαθάριση και ο διανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων. Αυτό εξαρτάται από το εφαρμοστέο καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

Μετά τη λύση του νόμιμου καθεστώτος, τα περιουσιακά στοιχεία της κοινής περιουσίας αυτόματα καταλήγουν σε συνιδιοκτησία «μετά την κοινοκτημοσύνη», για την οποία - πριν από την εκκαθάριση και την διανομή - ισχύουν οι κανόνες του γενικού δικαίου που αφορούν τη συγκυριότητα ( Άρθ. 577-2 CC). Για την εκκαθάριση και την τελικη διανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων, πρέπει να καθοριστεί η ακριβής σύνθεση των τριών περιουσιών (πρβλ. ερώτηση 2.1.) ( Άρθ. 1427 - 1449 CC ).

Μετά τη λύση του καθεστώτος της καθολικής κοινοκτημοσύνης, τα στοιχεία της κοινής περιουσίας επίσης καταλήγουν αυτόματα σε συνιδιοκτησία «μετά την κοινοκτημοσύνη» και, καταρχήν, διανέμονται κατ’ ισομοιρία. Μετά τη λύση του καθεστώτος του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί η εκκαθάριση/διανομή των κοινών περιουσιακών στοιχείων. Συναφώς, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας περιέχει τους κανόνες που ρυθμίζουν τη (δικαστική) εκκαθάριση/διανομή (άρθρα 1205 - 1224 κώδικα πολιτικής δικονομίας). Εάν οι σύζυγοι πρόσθεσαν ρήτρες για την εφαρμογή μηχανισμών «διόρθωσης» του καθεστώτος διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων ή επέλεξαν τη ρύθμιση των περιουσιακών τους σχέσεων κατά δίκαιη κρίση, τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Αυτό εξαρτάται από τη φύση των χρεών. Κάθε σύζυγος είναι υπεύθυνος ξεχωριστά για τα δικά του/της χρέη τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται μετά το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων. Οι δύο σύζυγοι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα κοινά χρέη που συνεχίζουν να υφίστανται μετά το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθ. 1439 - 1441 CC).

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Ναι, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί αντιστάθμισης, οι δε σύζυγοι μπορούν να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής τους στο γαμικό σύμφωνο (άρθρο 1431 – 1438 CC).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βέλγιο

More information

Conseil International du Notariat Belge , Rue de la Montagne, 30 - 34 , B-1000 Bruxelles , Belgique