8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Για τις καταχωρημένες συμβιώσεις (στο βελγικό δίκαιο: cohabitation légale/wettelijke samenwoning), καθένας από τους συντρόφους διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων μπορεί να αποδείξει την κυριότητα. Δημιουργείται μια αδιαίρετη περιουσία που συνίσταται στα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η κυριότητα δεν μπορεί να αποδειχθεί από κανέναν από τους δύο συντρόφους (Άρθ. 1478 CC). Στην περίπτωση μη καταχωρημένων συμβιώσεων (στο βελγικό δίκαιο: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), υπάρχουν μόνο οι δύο ξεχωριστές περιουσίες των συντρόφων.

Για κάθε χρέος που συνάπτεται από έναν από τους καταχωρημένους συντρόφους για τους σκοπούς της συγκατοίκησης, ο άλλος σύντροφος είναι επίσης αλληλέγγυα και ατομικά υπεύθυνος (Άρθ. 1477 CC). Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της μη καταχωρημένης συμβίωσης.

Μετά το θάνατο ενός από τους συντρόφους, ο επιζών σύντροφος μιας καταχωρημένης συμβίωσης λαμβάνει την επικαρπία του ακινήτου που χρησιμοποιήθηκε από την οικογένεια ως κοινός τόπος διαμονής συμπεριλαμβανομένων των οικιακών περιουσιακών στοιχείων (Άρθ. 745h CC). Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της μη καταχωρημένης συμβίωσης.

Οι καταχωρισμένοι και οι μη καταχωρισμένοι σύντροφοι μπορούν να ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους μέσω συμφωνητικού. Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 1478 in fine CC, τα συμφωνητικά αυτά πρέπει να καταρτίζονται με συμβολαιογραφική πράξη.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βέλγιο

More information

Conseil International du Notariat Belge , Rue de la Montagne, 30 - 34 , B-1000 Bruxelles , Belgique