9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Για το σύνολο των αγωγών που ασκήθηκαν, καθώς και των αποφάσεων και των νομικών πράξεων που εκδόθηκαν έως τις 28 Ιανουαρίου 2019, τα βελγικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία σε περίπτωση αντιδικιών όσον αφορά το δίκαιο που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων εάν και οι δύο σύζυγοι εγείρουν από κοινού αξίωση και ένας εκ των συζύγων έχει τη συνήθη κατοικία του στο Βέλγιο κατά τον χρόνο υποβολής της αξίωσης, ή εάν η τελευταία κοινή συνήθης κατοικία των συζύγων ήταν στο Βέλγιο κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών πριν από την υποβολή της αξίωσης, ή εάν ο αιτών σύζυγος είχε τη συνήθη κατοικία του στο Βέλγιο για τουλάχιστον 12 μήνες κατά τον χρόνο υποβολής της αξίωσης, ή εάν αμφότεροι οι σύζυγοι έχουν βελγική ιθαγένεια κατά τον χρόνο υποβολής της αξίωσης ( Άρθ. 5 και 42 του Κώδικα D.I.P. ).

Ο κανονισμός (EE) 2016/1103 της 24ης Ιουνίου 2016, θα έχει εφαρμογή σε όλες τις αγωγές που θα ασκηθούν και τις αποφάσεις και τις πράξεις που θα εκδοθούν από τις 29 Ιανουαρίου 2019 και έπειτα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία έχει τελεστεί ο γάμος.

Ο κανονισμός αυτός ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν ως ακολούθως:

- Για ζητήματα σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε περίπτωση θανάτου ενός εξ αυτών, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 4).

- Για ζητήματα σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακυρώσεως γάμου, αρμόδιο, γενικώς, είναι το δικαστήριο που αποφαίνεται επί των γαμικών διαφορών.

- Στις λοιπές περιπτώσεις, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δικαιοδοσία θα έχει το κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο είναι το εφαρμοστέο ή το κράτος μέλος στο οποίο έχει συναφθεί ο γάμος. Αυτή η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και φέρει ημερομηνία και υπογραφή των μερών. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, αρμόδια, κατά γενικό κανόνα, να αποφανθούν επί οποιουδήποτε ζητήματος άπτεται των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, πέραν της περιπτώσεως του θανάτου ενός εκ των συζύγων ή γαμικών διαφορών, είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους:

  • στην επικράτεια του οποίου έχουν τη συνήθη διαμονή τους οι σύζυγοι κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • στην επικράτεια του οποίου είχαν την τελευταία συνήθη διαμονή τους οι σύζυγοι, εφόσον ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαμένει εκεί κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • στην επικράτεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του ο εναγόμενος κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής·
  • της κοινής ιθαγένειας των συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο.
  • Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης εκκρεμούς ένδικης διαδικασίας, οι συμβολαιογράφοι στο Βέλγιο δεν δεσμεύονται από τους οικείους κανόνες δικαιοδοσίας και μπορούν να ενεργούν ελεύθερα, για παράδειγμα όσον αφορά τη σύνταξη γαμικού συμφώνου ή συμφωνίας επιλογής εφαρμοστέου δικαίου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βέλγιο

More information

Conseil International du Notariat Belge , Rue de la Montagne, 30 - 34 , B-1000 Bruxelles , Belgique