2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Νόμιμο σύστημα κοινοκτημοσύνης:

Ελλείψει σύμβασης μεταξύ των συζύγων με την οποία αυτοί να επιλέγουν άλλο σύστημα, εφαρμογής τυγχάνει το νόμιμο σύστημα κοινοκτημοσύνης (άρθρο 18 παρ. 2 ΟΚ). Τα άρθρα 21 και επόμενα του Οικογενειακού Κώδικα (ΟΚ) ρυθμίζουν το νόμιμο σύστημα κοινοκτημοσύνης. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου ως αποτέλεσμα της κοινής συμβολής των συζύγων ανήκουν από κοινού σε αμφότερους τους συζύγους (αποτελούν τμήμα της κοινής περιουσίας), ανεξαρτήτως του συζύγου για λογαριασμό του οποίου έχουν αποκτηθεί. Η κοινή περιουσία δεν περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από τον γάμο ή τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από κληρονομία ή δωρεά κατά τη διάρκεια του γάμου.

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τον ένα σύζυγο κατά τη διάρκεια του γάμου για προσωπική του χρήση ή για την άσκηση του επαγγέλματός του αποτελούν ατομική περιουσία του εν λόγω συζύγου. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από σύζυγο που ασκεί ατομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια του γάμου επίσης αποτελούν ατομική περιουσία του εν λόγω συζύγου. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου αποκλειστικά με τη διάθεση στοιχείων της ατομικής περιουσίας ομοίως αποτελούν ατομική περιουσία (άρθρα 22 και 23 ΟΚ).

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Όχι.

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Οι σύζυγοι δεν υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων τους.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Αμφότεροι οι σύζυγοι νομιμοποιούνται να διαχειρίζονται την κοινή περιουσία. Πράξεις διαχείρισης της κοινής περιουσίας δύνανται να εκτελούνται από καθέναν από τους συζύγους (άρθρο 24 παρ. 1 ΟΚ).

Ενόσω διαρκεί ο γάμος κανείς από τους συζύγους δεν επιτρέπεται να διαθέσει το μερίδιό του επί της κοινής περιουσίας που θα λάμβανε σε περίπτωση λύσης της κοινοκτημοσύνης. Η διάθεση στοιχείων της κοινής περιουσίας πραγματοποιείται από κοινού από τους συζύγους (άρθρο 24 παρ. 3 ΟΚ).

Η διάθεση κοινών στοιχείων ακίνητης περιουσίας που πραγματοποιείται από τον ένα μόνο σύζυγο δύναται να προσβληθεί. Ο έτερος σύζυγος δύναται να ασκήσει αγωγή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία περιήλθε σε γνώση του η εν λόγω διάθεση, σε κάθε όμως περίπτωση εντός τριών ετών από τη διενέργεια της πράξης διάθεσης (άρθρο 24 παρ. 4 ΟΚ).

Στην περίπτωση της εξ επαχθούς αιτίας διάθεσης κοινών κινητών περιουσιακών στοιχείων από τον έναν σύζυγο χωρίς τη συναίνεση του άλλου, η σχετική σύμβαση είναι δεσμευτική για τον άλλο σύζυγο, εάν το τρίτο μέρος δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει την έλλειψη της συναίνεσης του άλλου συζύγου. Στην περίπτωση της από χαριστική αιτία διάθεσης κοινού κινητού περιουσιακού στοιχείου ή στην περίπτωση διάθεσης που χρήζει τον έγγραφο τύπο με πιστοποίηση των υπογραφών από συμβολαιογράφο αστικού δικαίου, εφαρμογής τυγχάνει ο κανόνας για τη διάθεση ακινήτων χωρίς τη συναίνεση του άλλου συζύγου (βλ. ανωτέρω) (άρθρο 24 παρ. 5 ΟΚ).

Ακόμη και στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος αποτελεί τον αποκλειστικό κύριο της οικογενειακής οικίας, αυτός δεν δύναται να διαθέσει την εν λόγω οικογενειακή οικία χωρίς τη συναίνεση του άλλου συζύγου εάν οι σύζυγοι δεν διαθέτουν άλλη οικία. Στην περίπτωση που η συναίνεση δεν παρέχεται, η διάθεση πραγματοποιείται κατόπιν άδειας του δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου, εφόσον κριθεί ότι δεν είναι επιβλαβής για τα ανήλικα τέκνα και την οικογένεια (άρθρο 26 ΟΚ).

Έκαστος από τους συζύγους δύναται να συνάψει σύμβαση για τη διάθεση της ατομικής του περιουσίας με τρίτους ή με τον άλλο σύζυγο (άρθρο 25 ΟΚ).

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Όπως προαναφέρεται, στην περίπτωση της εξ επαχθούς αιτίας διάθεσης κοινών κινητών περιουσιακών στοιχείων από τον έναν σύζυγο χωρίς τη συναίνεση του άλλου, η σχετική σύμβαση είναι δεσμευτική για τον άλλο σύζυγο, εάν το τρίτο μέρος δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει την έλλειψη της συναίνεσης του άλλου συζύγου. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ένας σύζυγος για την εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας αποτελούν κοινές υποχρεώσεις για τις οποίες ευθύνονται αμφότεροι οι σύζυγοι (άρθρο 32 ΟΚ).

2.6. Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας βαρύνουν αμφότερους τους συζύγους. Οι σύζυγοι είναι από κοινού υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για την εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας (άρθρο 32 ΟΚ). Οι σύζυγοι ευθύνονται για τις ατομικές τους υποχρεώσεις με την ατομική τους περιουσία και με το μερίδιό τους επί της κοινής περιουσίας.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35