3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι δύνανται να ρυθμίσουν διαφορετικά τις περιουσιακές σχέσεις τους μέσω της σύναψης γαμήλιας σύμβασης (άρθρο 37 ΟΚ). Η γαμήλια σύμβαση περιέχει διατάξεις αποκλειστικά σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων. Μεταξύ άλλων, οι σύζυγοι δύνανται να ορίσουν ποια περιουσιακά στοιχεία θα ανήκουν στην κοινή περιουσία και ποιος θα νομιμοποιείται να διαχειρίζεται ή να διαθέτει στοιχεία της κοινής περιουσίας. Οι σύζυγοι δύνανται επίσης να συμφωνήσουν την εφαρμογή συστήματος περιουσιακής αυτοτέλειας. Βάσει του συστήματος της περιουσιακής αυτοτέλειας, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου από τον κάθε σύζυγο ανήκουν στην ατομική αυτού περιουσία (άρθρο 33 ΟΚ). Στο σύστημα αυτό δεν υφίσταται κοινή περιουσία, αλλά μόνο ατομική περιουσία των συζύγων.

Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στη σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμιμου συστήματος κοινοκτημοσύνης (άρθρο 38 ΟΚ).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να καταρτισθεί εγγράφως και να συναφθεί προσωπικά μεταξύ των μερών, με πιστοποίηση των υπογραφών και επιβεβαίωση των περιεχομένων της (άρθρο 39 παρ. 1 ΟΚ).

Στην περίπτωση που με τη γαμήλια σύμβαση δημιουργούνται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας επί ακινήτων, αρμόδιος είναι ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο (άρθρο 39 παρ. 2 ΟΚ).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Γαμήλια σύμβαση δύναται να συναφθεί μεταξύ των μερών και κατά τη διάρκεια του γάμου τους (άρθρο 37 παρ. 3 ΟΚ). Εάν συναφθεί πριν από τον γάμο, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Εάν συναφθεί κατά τη διάρκεια του γάμου, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της σύναψής της ή κατά την άλλη ημερομηνία που τυχόν ορίζεται σε αυτήν (άρθρο 40 παρ. 1 ΟΚ).

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η γαμήλια σύμβαση δύναται επίσης να τροποποιηθεί. Ο τύπος στον οποίο υπόκειται η τροποποίηση είναι ο ίδιος με αυτόν υπό τον οποίο συνάφθηκε η σύμβαση (άρθρο 41 παρ. 1 ΟΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35