4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Το σύστημα που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις πρέπει να καταχωρισθεί.

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Σχετικό κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο τηρείται στην Υπηρεσία Μητρώου (άρθρο 19 ΟΚ).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Οι γαμήλιες συμβάσεις και τα ισχύοντα συστήματα που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων πρέπει να καταχωρίζονται.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Το μητρώο είναι δημόσιο. Για τη λήψη αποσπασμάτων και πιστοποιητικών από το μητρώο επιβάλλονται τέλη, σύμφωνα με τιμολόγιο που θεσπίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (άρθρο 19 παρ. 4 ΟΚ).

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Σε σχέση με τους τρίτους, εφόσον δεν θα έχει καταχωρισθεί άλλο σύστημα, θα εφαρμόζεται το νόμιμο σύστημα κοινοκτημοσύνης (άρθρο 20 ΟΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35