5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

Η λύση του γάμου επιφέρει τη λύση του συστήματος που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (άρθρο 27 ΟΚ) και τη διανομή της κοινής περιουσίας.

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Τα μερίδια των συζύγων επί της κοινής περιουσίας είναι ίσα (άρθρο 28 ΟΚ).

Ωστόσο, το δικαστήριο δύναται να ορίσει ότι μεγαλύτερο τμήμα της κοινής περιουσίας θα αποδοθεί στον σύζυγο που έχει αναλάβει την επιμέλεια ανήλικων τέκνων, εάν το γεγονός αυτό συνεπάγεται για αυτόν ιδιαίτερες δυσχέρειες. Πέραν του μεριδίου του, ο εν λόγω σύζυγος λαμβάνει τα κινητά που προορίζονται για την ανατροφή και την εκπαίδευση των τέκνων (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 ΟΚ). Στην περίπτωση διαζυγίου, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ότι μεγαλύτερο μερίδιο θα αποδοθεί στον ένα σύζυγο και στην περίπτωση που η συμβολή του στην απόκτηση της περιουσίας είναι σημαντικά υψηλότερη από τη συμβολή του άλλου συζύγου (άρθρο 29 παρ. 3 ΟΚ).

Στην περίπτωση διαζυγίου, κάθε σύζυγος δικαιούται ένα τμήμα της αξίας των περιουσιακών στοιχείων για την άσκηση του επαγγέλματος και των απαιτήσεων του άλλου συζύγου που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου, εφόσον η αξία τους είναι σημαντική και εφόσον ο ίδιος συνέβαλε στην απόκτησή τους με την εργασία του, κεφάλαια, την παροχή φροντίδας για τα τέκνα ή οικιακή εργασία. Η αγωγή δύναται να ασκηθεί και πριν από το διαζύγιο, υπό τον όρο ότι η συμπεριφορά του συζύγου που απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία απειλεί τα συμφέροντα του άλλου συζύγου ή των τέκνων (άρθρο 30 ΟΚ).

Το άρθρο 31 του ΟΚ ορίζει ότι οι αγωγές βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 3 και του άρθρου 30 μπορούν να ασκηθούν εντός ενός έτους από τη λύση του γάμου. Η αγωγή βάσει του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 μπορεί να ασκηθεί εντός ενός έτους από την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων.

Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας:

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τους συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου αποτελούν ατομική περιουσία τους (άρθρο 33 παρ. 1 ΟΚ).

Στην περίπτωση λύσης του γάμου, κάθε σύζυγος δύναται να αξιώσει τμήμα της αξίας της περιουσίας που αποκτήθηκε από τον άλλο σύζυγο κατά τη διάρκεια του γάμου, στο μέτρο που ο ίδιος συνέβαλε στην απόκτηση την εν λόγω περιουσίας με την εργασία του, κεφάλαια, την παροχή φροντίδας για τα τέκνα, οικιακή εργασία ή με άλλο τρόπο (άρθρο 33 παρ. 2 ΟΚ).

Συμβατικές ρυθμίσεις:

Μέσω γαμήλιας σύμβασης, οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν περί της διανομής της περιουσίας τους σε περίπτωση διαζυγίου (άρθρο 38 ΟΚ).

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Το άρθρο 38 του ΟΚ ορίζει ότι οι σύζυγοι δύνανται να ρυθμίσουν στη γαμήλια σύμβαση την ευθύνη τους για τις δαπάνες και τις υποχρεώσεις που θα έχουν αναληφθεί κατά τη διάρκεια του γάμου. Στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν έχουν συνάψει γαμήλια σύμβαση για τη ρύθμιση της ευθύνης τους, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 36 παράγραφος 2: οι σύζυγοι ευθύνονται από κοινού για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για τις τρέχουσες ανάγκες της οικογένειας. Στην περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο, οι σύζυγοι παραμένουν από κοινού υπεύθυνοι για τις υπάρχουσες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους ως κοινοί εις ολόκληρον οφειλέτες, καθώς δεν ευθύνονται πλέον από κοινού ως σύζυγοι.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Ο Οικογενειακός Κώδικας ρυθμίζει περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ένας σύζυγος δικαιούται να λάβει μεγαλύτερο τμήμα της κοινής περιουσίας (βλ. υπό το ερώτημα 5.1.).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35