6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου, το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ των συζύγων καταργείται και, εάν εφαρμοζόταν το σύστημα της κοινοκτημοσύνης, η κοινή περιουσία διανέμεται βάσει των αρχών που περιγράφονται υπό το ερώτημα 5.1. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το μερίδιό του, ενώ το εναπομένον τμήμα της κοινής περιουσίας περιλαμβάνεται στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντος, η οποία διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί τμήμα ίσο προς το τμήμα που λαμβάνει κάθε τέκνο. Εάν τα τέκνα του θανόντος έχουν ήδη πεθάνει ή είναι ανάξια κληρονομίας, το δικαίωμα στην κληρονομία περιέρχεται στους κατιόντες τους (άρθρο 10 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής).

Στην περίπτωση που ο σύζυγος καλείται στην κληρονομία με ανιόντες κληρονόμους ή με αδελφούς και αδελφές του θανόντος ή με κατιόντες αυτών, λαμβάνει το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας εάν η συγκρότηση της κληρονομιαίας περιουσίας πραγματοποιήθηκε πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών γάμου, άλλως λαμβάνει τα δύο τρίτα της κληρονομιαίας περιουσίας. Στην περίπτωση που ο σύζυγος καλείται στην κληρονομία με ανιόντες κληρονόμους και με αδελφούς και αδελφές του θανόντος ή με κατιόντες αυτών, λαμβάνει το ένα τρίτο της κληρονομιαίας περιουσίας στην πρώτη περίπτωση (πριν από τη συμπλήρωση 10 ετών γάμου) και το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας στη δεύτερη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι, ο σύζυγος κληρονομεί ολόκληρη την περιουσία (άρθρο 9 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35