7 Το εθνικό δίκαιο προβλέπει ειδικό καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων για ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων;

Όχι, δεν προβλέπει ειδικό σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων για τα «διεθνή» ζευγάρια.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35