9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Οι γαμικές διαφορές ανήκουν στη διεθνή δικαιοδοσία των βουλγαρικών δικαστηρίων εάν ένας από τους συζύγους έχει τη βουλγαρική ιθαγένεια ή τη Βουλγαρία ως τόπο συνήθους διαμονής του. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 7 του ΚΙΔΔ, τα βουλγαρικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία στις υποθέσεις που αφορούν τις προσωπικές και τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων.

Το αρμόδιο τοπικά δικαστήριο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ο εναγόμενος διατηρεί τη συνήθη διαμονή του (άρθρο 105 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βουλγαρία

More information

Notary Chamber of Bulgaria , 46-48 A rue Opalchenska , BG - 1303 Sofia , Bulgaria

Tel.: +359 2 980 99 32

Fax: +359 2 986 77 35