2 Υπάρχει νόμιμο καθεστώς που να διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, εφόσον υπάρχει, τι προβλέπει;

2.1. Παρακαλούμε περιγράψτε τις γενικές αρχές: Ποια αγαθά αποτελούν μέρος της κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων; Ποια αγαθά αποτελούν μέρος των ξεχωριστών περιουσιών των συζύγων;

Βάσει του κροατικού δικαίου, οι σύζυγοι διαθέτουν ίδια και κοινά περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 35 του Νόμου για την οικογένεια). Τα κοινά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία οι σύζυγοι αποκτούν από την εργασία τους κατά τη διάρκεια του γάμου ή τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 36 του Νόμου για την οικογένεια).

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε έναν σύζυγο κατά τη σύναψη του γάμου παραμένουν ίδια περιουσιακά στοιχεία. Ίδια περιουσιακά στοιχεία είναι επίσης εκείνα τα οποία αποκτά ένας σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου λόγω κληρονομίας ή δωρεάς.

2.2. Υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων;

Ο νόμος προβλέπει ότι οι σύζυγοι είναι εξίσου συγκύριοι των κοινών περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν συνάψουν γαμικό σύμφωνο, το οποίο ρυθμίζει διαφορετικά τις περιουσιακές σχέσεις τους.

2.3. Οι σύζυγοι πρέπει να προβούν σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων; Εάν ναι, πότε και με ποιον τρόπο;

Το κροατικό δίκαιο δεν απαιτεί την κατάρτιση απογραφής των περιουσιακών στοιχείων.

2.4. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων; Ποιος έχει δικαίωμα διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων; Μπορεί ένας εκ των συζύγων να διαθέσει/διαχειριστεί την περιουσία μόνος του ή είναι απαραίτητη η συναίνεση του έτερου συζύγου (π.χ. στις περιπτώσεις διάθεσης της οικίας των συζύγων); Ποια είναι η επίδραση ενδεχόμενης απουσίας συναίνεσης στην εγκυρότητα μιας νομικής συναλλαγής και στο αντιτάξιμο κατά τρίτων;

Όπως επισημαίνεται στο σημείο 2.1, οι σύζυγοι μπορούν να διαθέτουν ίδια και κοινά περιουσιακά στοιχεία.

Η διαχείριση των ίδιων περιουσιακών στοιχείων διέπεται από το καθεστώς διαχείρισης ίδιων περιουσιακών στοιχείων.

Όσον αφορά τη διαχείριση των κοινών περιουσιακών στοιχείων γίνεται διάκριση μεταξύ θεμάτων τακτικής διαχείρισης και θεμάτων έκτακτης διαχείρισης.

Οι δηλώσεις βούλησης ενός εκ των συζύγων επαρκούν για θέματα τακτικής διαχείρισης (τακτική συντήρηση, εκμετάλλευση και χρήση του αντικειμένου για τον συνήθη σκοπό του) – η συγκατάθεση του ετέρου συζύγου τεκμαίρεται.

Για θέματα έκτακτης διαχείρισης (μεταβολή του σκοπού του αντικειμένου, σημαντική εργασία συντήρησης, πώληση, σύσταση υποθήκης κ.λπ.) ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων των οποίων η κυριότητα πρέπει να δηλώνεται, οι σύζυγοι οφείλουν να προβούν σε από κοινού δήλωση της βούλησής τους ή ένας εκ των συζύγων πρέπει να προσκομίσει έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου συζύγου με πιστοποίηση της υπογραφής του από συμβολαιογράφο.

Εάν ο σύζυγος δεν προσκομίσει έγγραφη συγκατάθεση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του τρίτου που ενεργεί καλόπιστα δεν επηρεάζονται (άρθρο 37 του Νόμου για την οικογένεια).

2.5. Υπάρχουν δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ένα σύζυγο αλλά δεσμεύουν και τον άλλο;

Υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνει ένας εκ των συζύγων πριν από τον γάμο, καθώς και εκείνες που αναλαμβάνει αυτοτελώς κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες δεν σχετίζονται με τις συνήθεις ανάγκες της οικογένειας, δεν δεσμεύουν τον έτερο σύζυγο (άρθρο 43 του Νόμου για την οικογένεια).

2.6.Ποιος είναι υπεύθυνος για χρέη που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου; Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιστωτές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους;

Αμφότεροι οι σύζυγοι ευθύνονται για τις οφειλές που αναλαμβάνει ένας εκ των συζύγων για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας καθώς και των οφειλών που αναλαμβάνουν από κοινού σε σχέση με τα κοινά περιουσιακά στοιχεία. Οι σύζυγοι ευθύνονται αλληλεγγύως και οι υποχρεώσεις τους εξοφλούνται τόσο με ίδια όσο και με κοινά περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 44 του Νόμου για την οικογένεια).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κροατία

More information

Hrvatska javnobilježnička komora , Radnička cesta 34/II , HR - 10000 Zagreb , Hrvatska

Tel.: +385 - 1 - 455 65 66

Fax: +385 - 1 - 455 15 44