3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν γαμικό σύμφωνο για τη ρύθμιση των περιουσιακών τους σχέσεων. Το γαμικό σύμφωνο ρυθμίζει τις σχέσεις τους όσον αφορά τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία τους (άρθρο 40 του Νόμου για την οικογένεια).

Οι σύζυγοι μπορούν να ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις τους αυτόνομα και κατά το μείζον συμφέρον τους ορίζοντας ποια από τα περιουσιακά στοιχεία τους θα περιλαμβάνονται στα κοινά περιουσιακά στοιχεία και ποια θα ανήκουν στα ίδια περιουσιακά στοιχεία των συζύγων (άρθρο 36 του Νόμου για την οικογένεια). Για ορισμένα ζητήματα, π.χ. για τη διαχείριση ή την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Νόμου για την κυριότητα και άλλα περιουσιακά δικαιώματα.

Ο Νόμου για την οικογένεια δεν ρυθμίζει τα γαμικά σύμφωνα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, επιτρέποντας έτσι κάθε συμφωνία εφόσον δεν αντίκειται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, καθώς δεν επιτρέπεται να προβλεφθεί η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου στο γαμικό σύμφωνο που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων (άρθρο 42 του Νόμου για την οικογένεια), εάν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι κροάτες πολίτες. Ωστόσο, εάν ένας σύζυγος είναι πολίτης άλλης χώρας, εφαρμόζεται ο Νόμου για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (βλ. υπό 1.2.).

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Το γαμικό σύμφωνο που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και οι υπογραφές των συζύγων πρέπει να πιστοποιούνται από συμβολαιογράφο (άρθρο 40, του Νόμου για την οικογένεια).

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Το γαμικό σύμφωνο που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων μπορεί να συναφθεί πριν από τον γάμο ή κατά τη διάρκεια του γάμου.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι σύζυγοι μπορούν να τροποποιούν το ισχύον γαμικό σύμφωνο που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις τους ή να συνάπτουν νέο οποτεδήποτε, εφόσον πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κροατία

More information

Hrvatska javnobilježnička komora , Radnička cesta 34/II , HR - 10000 Zagreb , Hrvatska

Tel.: +385 - 1 - 455 65 66

Fax: +385 - 1 - 455 15 44