4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Βάσει του κροατικού δικαίου, δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του γαμικού συμφώνου που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κροατία

More information

Hrvatska javnobilježnička komora , Radnička cesta 34/II , HR - 10000 Zagreb , Hrvatska

Tel.: +385 - 1 - 455 65 66

Fax: +385 - 1 - 455 15 44