5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Αμφότεροι οι σύζυγοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για κατανομή της περιουσίας μετά τη λύση (σε περίπτωση διαζυγίου) ή κατά τη διάρκεια του γάμου. Οι σύζυγοι μπορούν επίσης να συμφωνήσουν στην κατανομή των κοινών περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την κατανομή, το δικαστήριο αποφαίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής δικονομίας. Εκτός εάν οι σύζυγοι συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό, τα κοινά περιουσιακά στοιχεία τους κατανέμονται μεταξύ τους εξίσου. Η κατανομή της ακίνητης περιουσίας, η οποία περιλαμβάνεται στα κοινά περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ισοδύναμα μέρη (εάν υπάρχουν περισσότερα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία), με γεωμετρική διαίρεση μιας έκτασης γης, μέσω λύσης του αστικού δικαίου (πώληση του περιουσιακού στοιχείου και κατανομή του τιμήματος), με πληρωμή ή με την παραχώρηση δικαιώματος κατοικίας. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στα κοινά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να κατανεμηθούν σε ισοδύναμα μέρη (εάν υπάρχουν περισσότερα κινητά περιουσιακά στοιχεία), μέσω λύσης του αστικού δικαίου, πληρωμής ή υλικά.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Η ευθύνη των συζύγων για οφειλές υφιστάμενες μετά το διαζύγιο διέπεται από τους κανόνες που περιγράφονται στο σημείο 2.6.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κροατία

More information

Hrvatska javnobilježnička komora , Radnička cesta 34/II , HR - 10000 Zagreb , Hrvatska

Tel.: +385 - 1 - 455 65 66

Fax: +385 - 1 - 455 15 44